Foto: Jenny Johnsson, NCC
Byggarbetare på byggarbetsplats.

Reningsverk, Kristianstad

I samverkan med Kristianstads kommun genomför NCC om- och utbyggnad av det centrala reningsverket för att öka kapaciteten och klara höjda krav.

Det centrala reningsverket i Kristianstad behöver byggas om och byggas ut för att klara framtida miljökrav samt för att kunna ta emot mer spillvatten från såväl livsmedelsindustrier som en ökande befolkning och fler anslutna orter. När den nya anläggningen tas i drift 2024 kommer det vara ett av Sveriges modernaste reningsverk, med bland annat membranteknik. Det förbereds även för framtida krav, exempelvis läkemedelsrening.

I praktiken byggs ett nytt reningsverk sydöst om det befintliga. Av de befintliga byggnaderna rivs vissa, andra byggs om och en del behålls som de är, men huvuddelen av avloppsreningen kommer att ske i en helt ny anläggning.

Planering och projektering för ombyggnaden har pågått sedan 2017. Själva byggarbetet påbörjades våren 2020 och det nya reningsverket beräknas vara i drift 2024.

Projektet var mer komplicerat än vad som kunde utläsas från början, vilket visar på styrkan med samverkan i denna typ av projekt. Tillsammans med Kristianstads kommun byggs nu en både tekniskt och kostnadsmässigt optimal anläggning. 

NCC har stor erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur. Genom specialistenheten Vatten och Miljöteknik har NCC, som enda byggbolag i Sverige, kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk.

Bild på Per Johansson, affärschef VA-process NCC Infrastructure
Per Johansson

Affärschef Vatten- och Miljöteknik, NCC Infrastructure

Bild på Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure.
Niklas Andersson

Affärschef, NCC Infrastructure