Uppdatering om NCC:s resultat

NCC:s rörelseresultat för tredje kvartalet kommer att påverkas negativt av det ekonomiska läget, främst drivet av asfaltverksamheten inom affärsområde Industry. Till följd av bristande projektstyrning görs också orelaterat till detta nedskrivningar i ett fåtal bostadsprojekt i Sverige.

‒ De allra flesta av våra projekt och verksamheter klarar sig väl trots kraftig inflation och ekonomisk osäkerhet. Asfaltverksamheten har dock haft stora utmaningar då vi trots kraftiga prishöjningar mot kund inte fullt ut har kunnat kompensera för ökade kostnader under tredje kvartalet. Vi har också enstaka byggprojekt där projektstyrningen brustit, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

Affärsområde Industry
Stigande kostnader framför allt för energi och därmed lägre volymer påverkar asfaltverksamheten, tydligast i Danmark och Norge. NCC har höjt priserna mot kund, men det har inte fullt ut kompenserat för kostnadsökningarna. Detta påverkar resultatet negativt resten av året.

Affärsområdets resultat påverkas också av behov av ytterligare pensionsinbetalningar till pensionsstiftelsen för de svenska bolagen för att kompensera för skuldökning, främst till följd av ändrad diskonteringsränta, och värdesänkning i pensionsstiftelsens tillgångar till följd av fallande börser.

Sammantaget gör NCC bedömningen att affärsområde Industry kommer att ha ett rörelseresultat kring noll för helåret 2022. Rörelseresultatet efter perioden Jan-Jun var
-65 MSEK.

Affärsområdet har ett omfattande åtgärdsprogram för att fortsatt hantera de höga kostnaderna genom omställning av asfaltverk, anpassning av kapacitet och omfattande kundkontakter.

Entreprenadverksamheten
Resultatet i affärsområde Building Sweden kommer i tredje kvartalet 2022 att belastas av nedskrivningar på 120 MSEK relaterat till ett fåtal bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Detta beror i huvudsak på bristande projektstyrning i de enskilda projekten och inte på det ekonomiska läget.

Generellt i entreprenadverksamheten (affärsområde Building Sweden, Building Nordics och Infrastructure) är det fortsatt viss press på marginalerna till följd av de kraftiga kostnadsökningarna, som inte alltid fullt ut kan kompenseras i pris till kund.

Affärsområde Property Development
Av rent administrativa skäl kommer planerad resultatavräkning av försäljning av mark i Järva Krog till Aros Bostad, se pressmeddelande den 3 november 2021, att förskjutas till fjärde kvartalet 2022 eller första kvartalet 2023.

Återköpsprogram
Trots ovanstående kassaflödespåverkande poster räknar NCC med ett gott kassaflöde under resten av året. Det pågående återköpsprogrammet av egna aktier kommer att fortsätta som planerat. Per den 23 september var NCC:s innehav 7 127 463 egna B-aktier av maximala 10 843 582.

Telefonkonferens för investerare och analytiker idag kl 10.00
Idag, den 26 september klockan 10.00, bjuder NCC in till en telefonkonferens för investerare och analytiker. Vd Tomas Carlsson och CFO Susanne Lithander medverkar i mötet som kan följas via länken nedan samt via telefon, där det också går bra att ställa frågor. Vid önskemål om enskilda möten vänligen kontakta Maria Grimberg.

     
Länk till audiocast: https://ncc-live-external.creo.se/conference-call
     
Deltagande per telefon: SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13
     

All övrig information som är relaterad till det tredje kvartalet 2022 kommer att presenteras i samband med publiceringen av NCC:s delårsrapport för tredje kvartalet och perioden januari-september 2022 den 1 november 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, Head of Communication and IR, +46 70 896 12 88
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, +46 76 521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september, 2022 kl. 8.30 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.