Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

På Nordstjernan AB:s begäran har 2 000 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 320 143 695. Nordstjernan AB äger, efter omvandlingen, aktier som motsvarar 20,1 procent av kapitalet och 62,2 procent av rösterna.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 23 523 097 aktier av serie A och 84 912 725 aktier av serie B. Bolaget innehar 568 054 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, IR-ansvarig, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016, kl 08.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 00 anställda.