Försäljning av egna aktier i NCC

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 april 2016 har styrelsen i NCC AB (publ) fattat beslut om försäljning av egna aktier i bolaget.

Styrelsen för NCC har beslutat att sälja cirka 485 000 egna aktier av serie B i bolaget.

Försäljningen, som kommer ske från och med den 2 maj till och med den 17 maj 2016, ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via börsen i enlighet med gällande regler.

Syftet med försäljningen är att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2013, LTI 2014 och LTI 2015) samt LTI 2016.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 23 522 665 aktier av serie A och 84 913 157 aktier av serie B. Bolaget innehar före ovan angiven försäljning 568 054 egna B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, IR-ansvarig, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016, kl 08.30.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 00 anställda.