Utdelning och notering av Bonava på Nasdaq Stockholm

Den 12 april 2016 beslutade årsstämman i NCC AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Bonava AB (publ) (tidigare NCC Housing) till aktieägarna i NCC och bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Styrelsen för NCC har fastställt avstämningsdagen för utdelningen av NCC:s aktier i Bonava till den 7 juni 2016.

Aktierna i Bonava delas ut till NCC:s aktieägare i proportion (1:1) till varje enskild aktieägares innehav i NCC på avstämningsdagen för utdelningen, varvid aktieägare för varje A-aktie i NCC erhåller en A-aktie i Bonava och för varje B-aktie i NCC erhåller en B-aktie i Bonava. Utöver att vara registrerad som aktieägare i NCC på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Bonava.

Sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava är den 2 juni 2016. Från och med den 3 juni 2016 kommer kursen på NCC-aktien att justeras genom att Bonava ej längre ingår i värderingen av NCC.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har vidare beslutat att uppta Bonavas A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls innefattande bland annat verkställande av omstämpling av aktier enligt nedan.

Första dag för handel beräknas bli den 9 juni 2016. Bonavas A-aktier kommer att handlas under kortnamnet BONA A med ISIN-kod SE0008091573 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet BONA B med ISIN-kod SE0008091581.

NCC:s huvudägare Nordstjernan Aktiebolag har i samband med ovanstående beslut begärt att
9 000 000 A-aktier i NCC som innehas av Nordstjernan ska omstämplas till B-aktier. Efter verkställande av omstämplingen förväntas Nordstjernans andel av rösterna i NCC att uppgå till 49,4 procent.

Prospekt för upptagande till handel av aktier i Bonava beräknas offentliggöras den 24 maj 2016. Prospektet kommer att finnas tillgängligt via NCC:s hemsida (www.ncc.se), Bonavas hemsida (www.bonava.com) samt via Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Preliminär tidsplan

2 juni 2016. Sista dag för handel i NCC:s aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Bonava.

3 juni 2016. Första dag för handel i NCC:s aktier exklusive rätt att erhålla aktier i Bonava.          

7 juni 2016. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Bonava.                               

9 juni 2016. Beräknad första dag för handel med Bonavas aktier på Nasdaq Stockholm.

Finansiell rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av Bonava på Nasdaq Stockholm är Handelsbanken Capital Markets. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, Head of Investor Relations, NCC 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 8474 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.