NCC länkar hållbarhetsmål till befintlig kreditfacilitet om 280 MEUR

NCC har tecknat avtal om att länka hållbarhetsmål till en befintlig revolverande kreditfacilitet om 280 MEUR som tecknades i december 2021. Kreditfaciliteten knyts till koncernens hållbarhetsmål och bekräftar NCC:s starka hållbarhetsfokus.

Kreditfaciliteten löper på tre år med två ettåriga förlängningsoptioner och kommer att användas för NCC:s generella upplåningsbehov. Den länkas nu till NCC:s hållbarhetsmål inom klimat och energi samt hälsa och säkerhet. Inom klimat och energi är NCC:s mål att minska koldioxidutsläppen inom scope 1 och 2 med 60 procent till 2030, mätt som utsläppsintensitet (Co2e ton/MSEK). Inom hälsa och säkerhet är målet att minska antalet arbetsrelaterade allvarliga olyckor, mätt som olycksfallsfrekvens med längre frånvaro än fyra dagar per miljon arbetade timmar (LTIF4) hos företagets egna anställda. Räntemarginalen för faciliteten är kopplad till dessa KPI:er.

‒ Hållbarhet är centralt för hela NCC:s verksamhet. Att integrera koncernens hållbarhetsarbete i vår finansieringsstrategi visar vår ambition att tillsammans fortsätta att arbeta för att nå våra mål, säger Charlotte Z. Lindstedt, Head of Group Treasury, NCC.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat Hållbarhetskoordinator. Deltagande banker i rollen som arrangörer är Danske Bank A/S, Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och OP Corporate Bank plc. Danske Bank A/S var Documentation Agent och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) var Facility Agent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Z. Lindstedt, Head of Group Treasury NCC, 070 545 2054
Maria Grimberg, Head of Communication, NCC, 070 896 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.