Bild på en kvinna som springer löpspåret ovanför Torsplan 2.

Hållbarhetsmål

NCC har satt hållbarhetsmål för samtliga områden i vårt hållbarhetsramverk. För varje område finns dessutom en långsiktig hållbarhetsmålsättning som beaktar långsiktigt förändrade förutsättningarna på marknaden, visar vägen framåt och ger riktning till koncernens hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsmålen är en del av NCC:s strategi och följs upp och rapporteras regelbundet. I vår årsredovisning kan du läsa mer om årets utfall och hur vi arbetar för att uppnå målen.

De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen här.

Vi arbetar i en miljö utan olyckor

“Vi arbetar i en miljö utan olyckor”

- Vårt mål är säkra och hälsosamma arbetsplatser där alla trivs, mår bra och vet vilka regler och riktlinjer som gäller. För att nå dit arbetar vi med struktur och systematik samt för med en kultur där vi månar om varandra och sätter säkerheten först.

Vi är en drivande partner i ett inkluderande samhälle

“Vi är en drivande partner i ett inkluderande samhälle”

- NCC bidrar till en positiv påverkan på samhället och dess utveckling. Vår arbetsplats ska spegla samhällets mångfald av människor, och hos oss ger vi alla samma förutsättningar att trivas och utvecklas.

Vi sluter materialflöden

“Vi sluter materialflöden”

- Mer cirkulära produkt- och materialflöden inom byggsektorn är ett kraftfullt sätt att öka resurseffektiviteten och minska utsläppen

Vi är klimatneutrala

“Vi är klimatneutrala”

- NCC har antagit målet om klimatneutralitet till 2045, ett arbete som utförs i våra processer och tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

Vi är en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens

“Vi är en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens”

- Vi arbetar med ständiga förbättringar. Grunden är ett företagsklimat där alla vill och vågar diskutera, reagera och agera på saker som går emot våra värderingar och uppförandekod.

Vi erbjuder de bästa hållbara lösningarna

“Vi erbjuder de bästa hållbara lösningarna”

- Vi använder vår kunskap och färdigheter för att utveckla mer hållbara lösningar i linje med kunders och samhällets mål och behov.