Bild på en kvinna som springer löpspåret ovanför Torsplan 2.

Hållbarhetsmål och utfall

NCC har koncerngemensamma mål inom två områden: Hälsa och säkerhet samt Klimat och energi. Vidare har affärsområdena verksamhetsspecifika hållbarhetsmål.

Hållbarhetsmålen är en del av NCC:s strategi och följs upp och rapporteras regelbundet. I vår årsredovisning kan du läsa mer om årets utfall och hur vi arbetar för att uppnå målen.

NCC stöder Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC bidrar till och påverkas av de globala målen här.

Hälsa och säkerhet

Vi arbetar i en miljö utan olyckor
NCC ska ha en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö. NCC:s mål är att reducera alla typer av olyckor, och att eliminera allvarliga incidenter och olyckor med dödlig utgång.
Vi är klimatneutrala
NCC strävar efter att eliminera utsläpp från hela värdekedjan, öka energieffektiviteten och möjliggöra en anpassning till klimatförändringarna. NCC:s mål är att vara klimatneutralt 2045.