Finansiella mål och kapitalstruktur för NCC Housing

Inför avknoppningen av NCC Housing har det nya bolaget tillförts kapital så att eget kapital i NCC Housing vid årsskiftet uppgick till 4,7 Mdr SEK. NCC Housing har även antagit egna finansiella mål för verksamheten. Avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till minst 10-15 procent, soliditeten ska uppgå till minst 30 procent och bolaget ska dela ut minst 40 procent av resultatet efter skatt.

Styrelsen i NCC AB föreslog idag att NCC Housing ska delas ut till aktieägarna och noteras på Nasdaq Stockholm under 2016. Aktieägarna i NCC kommer att besluta om förslaget vid årsstämman den 12 april 2016. Styrelsen i NCC AB beslutade också att anta NCC Housings förslag till finansiella mål och utdelningspolicy.

– NCC Housings mål är att skapa värdetillväxt och ge aktieägarna en god totalavkastning. Vår verksamhet binder kapital och genom att ha ett lönsamhetsmål som relaterar rörelsens resultat till sysselsatt kapital drivs verksamheten mot effektiv kapitalanvändning och en sund riskprofil. Vår målsättning är att dela ut minst 40 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna, säger Carl Engström styrelseordförande i NCC Housing.

NCC Housing är en av de ledande bostadsutvecklarna i norra Europa. Bolaget fokuserar på växande regioner och storstäder i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Baltikum och S:t Petersburg. NCC Housing har ett diversifierat erbjudande som riktar sig både till privatpersoner och investerare. Under de senaste åren har NCC Housings verksamhet vuxit samtidigt som lönsamheten har förbättrats. 2015 omsatte NCC Housing 13,1 Mdr SEK med ett rörelseresultat på 1 368 MSEK och en avkastning på sysselsatt kapital på 12,5 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 30,8 procent.

Från den 1 januari 2016 drivs NCC Housing som ett självständigt bolag inom NCC. Efter kapitaltillskottet från NCC uppgår eget kapital i NCC Housing till 4,7 Mdr SEK, vilket motsvarar värdet av bolagets landbank inklusive kapitaliserade kostnader. Resterande sysselsatt kapital om 5,1 Mdr SEK utgörs av projektfinansiering genom räntebärande skulder, varav 3,1 Mdr SEK utgör lån till svenska bostadsrättsföreningar och finska bostadsaktiebolag.

– En stark balansräkning är av central betydelse för att framgångsrikt nyttja möjligheterna till förvärv av mark och genomförande av projekt. Den genomförda kapitaliseringen medför att vi har en stark balansräkning och ett bra utgångsläge för vår fortsatta verksamhet, säger Joachim Hallengren, vd NCC Housing.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Billing, styrelseordförande NCC AB +46 70 666 33 46

Carl Engström, styrelseordförande NCC Housing +46 70 653 34 46

Joachim Hallengren, vd NCC Housing +46 70 088 71 33

Anna Trane, Head of Media Relations +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016, kl. 08.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.