NCC:s arbete mot målet om klimatneutralitet fortsätter

NCC:s hållbarhetsredovisning som nu är publicerad, visar att NCC har minskat sina klimatutsläpp med 41 procent jämfört med basåret 2015. Målet är att minska de egna utsläppen med 60 procent till 2030 för att kunna nå klimatneutralitet 2045. NCC stärker också arbetet med att minska utsläppen i värdekedjan och redovisar i år utsläpp från de viktigaste kategorierna.

– Vi arbetar aktivt med att kartlägga och minska vårt klimatavtryck i alla delar av verksamheten. Tillgång till ständigt bättre data gör oss mer träffsäkra och ger oss möjlighet att bidra till våra kunder med expertis, så att vi tillsammans kan fatta rätt beslut och bidra till ökad klimatanpassning, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

NCC ska minska utsläppen från sin egen verksamhet1) med 60 procent till år 2030 jämfört med 2015, mätt som ton koldioxidekvivalenter per MSEK i omsättning (utsläppsintensitet). 2021 uppgick utsläppsintensiteten till 3,5 CO2e ton/MSEK, vilket motsvarar en minskning på 41 (42) procent jämfört med 2015.

Koldioxidutsläppen relaterade till inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla har minskat jämfört med 2020. Detta beror till största delen på energieffektiviseringar samt på en ökad användning av el från förnybara källor. Koldioxidutsläppen relaterade till bränslen har dock ökat något till följd av en ökning i den totala mängden inköpta bränslen.

NCC arbetar också för att reducera koldioxidutsläppen i värdekedjan2). NCC:s delmål är en 50-procentig minskning av CO2e inom de fyra områden där klimatpåverkan är störst: betong, stål, asfalt och transporter mätt som kg CO2e per köpt volym till 2030.

NCC har arbetat med att förbättra datatillgången i dessa kategorier för att kunna kartlägga klimatutsläppen bättre och identifiera de processer och åtgärder som krävs för att nå de uppsatta målen. I ett första skede redovisas utsläpp från färsk betong, armeringsstål och internt köpt asfalt. Se NCC:s webb för utfall av scope 3.

Arbetet fortgår med att kartlägga och mäta utsläppen för transporter. NCC:s ambition är att inkludera fler produkter inom dessa kategorier, såväl som fler kategorier, för att successivt täcka en ännu större andel av koncernens utsläpp i värdekedjan.

Uppdaterat hållbarhetsramverk
NCC har uppdaterat koncernens hållbarhetsramverk utifrån NCC:s strategiska inriktning och syfte, för att bättre åskådliggöra sina hållbarhetsprioriteringar. Ramverket är indelat i åtta fokusområden: Data och expertkunskap, Naturresurser och biologisk mångfald, Material och cirkularitet, Klimat och energi, Hälsa och säkerhet, Medarbetare och team, Etik och compliance samt Ekonomiskt resultat. Koncernens värderingar och önskade beteenden, Star behaviors, utgör också en grund i arbetet. På NCC:s webb kan du läsa mer om NCC:s hållbarhetsramverk och koncernens hållbarhetsarbete.

1) Scope 1: Utsläpp relaterade till förbrukning av bränslen i asfaltverk samt från egna fordon och maskiner.
Scope 2: Utsläpp relaterade till produktionen av den el, fjärrvärme och fjärrkyla verksamheten använder.

2) Scope 3: Indirekta utsläpp från inköpt material och externa tjänster, resor, underleverantörers fordon och maskiner, transporter samt rivning av koncernens produkter och avfall. Basår 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör och chef IR NCC, 070-896 12 88
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.