Anläggning pågår av en motorväg.

Trafiktunga Tingstadtunneln kräver minutiös planering

De förberedande arbetena som måste ske innan Tingstadtunneln kan renoveras är ett av NCC:s mest mångfacetterade projekt med en mängd utmaningar och ett utspritt arbetsområde kring en av Sveriges trafiktätaste vägsträckor.

I korthet går projekt Trafik och Mark Tingstadtunneln (TMT) ut på att leda om trafiken från ett tunnelrör till ett annat för att renoveringar ska kunna utföras. Proceduren ska sedan upprepas. Men för att kunna leda om de stora trafikflödena krävs såväl tillfälliga som permanenta trafiklösningar. Dessa trafiklösningar ska byggas vid sju olika ställen i anslutning till E6:an på båda sidor om Göta Älv. Arbetet sker i 16 olika åtgärdspaket som i sin tur är grupperade i fem etapper.

- De många åtgärdspaketen innebär att vi arbetar på flera ställen inom ett stort geografiskt område, från Ullevimotet i söder, förbi Olskroksmotet och Tingstadmotet till Lundbyleden och Marieholmsmotet. Det är alltså i precis anslutning till Tingstadstunneln i Göteborg, med väldigt mycket trafik. Inom anläggning är vi vana vid att ha utspridda arbetsområden, men vanligtvis är det större ytor som vi hanterar då. I detta projekt är själva arbetsområdena små och extremt nära trafiken, säger Joakim Tuovinen, entreprenadingenjör med ansvar för ekonomi och samordning av arbetet mellan de olika arbetsområdena.

Utmanande geoteknik vid Olskroksmotet

Produktionen i projektet har varit igång sedan i höstas. Området med mest aktivitet för tillfället är Olskroksmotet där ett tredje körfält byggs längs E6 N, en permanent åtgärd som kommer avlasta trafiken i området. Geotekniken i området är svår med branta lutningar och gott om den göteborgska leran i backen, vilket gör att schaktningen måste ske i små och noggrant övervakade bitar, maximalt fem meter i taget.

- Vi har gjort en stor arbetsberedning bara för denna del där NCC Teknik och konsulter gör beräkningar på hur vi ska göra breddningarna. För att stabilisera massorna används motvikter som tynger ner marken och motverkar skred, och för att minska transporterna används det material som sedan ska användas till överbyggnaderna som motvikt, säger Joakim Tuovinen. Han fortsätter:

- Det är bara nattarbete som gäller i Olskroken. Vi får inte stänga av trafiken och det är mycket som ska göras utöver byggnationen av själva körbanan: kanalisation, förnyelse av VA-ledningar, byte av räcke och nya betongräcken som ska installeras med mera, säger Joakim Tuovinen.

Ny anläggning av en motorväg pågår nattetid. En annan vägbana korsar via en viadukt.