Arbetsmiljö

Att följa säkerhetsrutiner och jobba utifrån en struktur som minimerar risker är en av de viktigaste delarna av vår verksamhet. Vi börjar varje dag med en säkerhetsgenomgång på våra byggarbetsplatser och har flera aktiviteter för att se till att vår säkerhetskultur genomsyrar alla led.

Vår säkerhetskultur

Vårt främsta fokus för att minska olyckor på våra arbetsplatser är att arbeta kontinuerligt med vår säkerhetskultur. Det är viktigt att våra medarbetare vet hur de arbetar säkert och hur de reagerar vid osäkra situationer. Vårt säkerhetsprogram ger våra medarbetare en trygghet och gemensamma rutiner som gör att vi kan undvika olämpligt beteende som är upphov till många olyckor. Tillsammans med de övriga stora byggföretagen och Sveriges Byggindustrier har vi även tagit fram en gemensam e-learning "En säker arbetsplats" som är en del av vår introduktion till att arbeta på NCC.

Säkerhet och stora maskiner

Säkerhet när man arbetar i närheten av stora maskiner är ett av NCC:s fokusområden.

Daglig säkerhetsgenomgång

På våra produktionsarbetsplatser startar varje dag med en säkerhetsgenomgång innan arbetet påbörjas. Syftet är att sätta rätt säkerhetsfokus genom att kort diskutera vad man ska göra idag, gå igenom aktuella risker och aktiviteter och hur man agerar säkert.

Time out

Genom att skapa engagemang och göra medarbetare medvetna om vikten av att reagera och agera bidrar Time Out till diskussion mellan medarbetare om våra säkerhetsregler. Verktyget finns till för att utmana kulturen med riskfyllda beteenden så att våra medarbetare vågar säga ifrån och lyssna på varandra.

Hälso- och säkerhetsveckan

Varje år ägnar varje arbetsplats inom NCC en vecka åt aktiviteter där hälsa och säkerhet sätts i fokus. Vi får inspiration och kunskap för att komma närmare vår nollvision.

Awareness Day

Varje år genomförs Awareness Day i hela NCC koncernen. På samma dag och tid stannar allt arbete upp för gemensamma samtal kring arbetsmiljön och säkerheten på alla NCC:s arbetsplatser i samtliga länder.

Kollektivavtal

Trygga arbetsplatser handlar även om trygga och säkra anställningsförhållanden. På samtliga våra marknader har NCC kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren.