Repaving - återvinning och nyläggning av asfalt i ett

Personbilarnas däckdubbar sliter bort asfaltmassan ur beläggningen, som då måste ersättas. Den gamla massan återvinns direkt på plats och tjänstgör som ett justeringslager under det nya slitlagret. Ett miljö- och kostnadseffektivt sätt att underhålla asfalterade vägar.

Upprustning och omläggning av asfalterade vägar är ett ständigt återkommande behov överallt i landet. Med Repavingmetoden minskas både åtgången av sten och bindemedel och minskar transporterna vid omläggning vilket oftast blir en ekonomisk bättre metod än att enbart lägga helt ny asfalt.

Metoden i bruk sedan 1970-talet

Metoden att återvinna direkt på vägen har NCC arbetat med sedan i början av 70-talet, då oljekrisen gjorde att kostnaderna för asfalten rusade i höjden. Metoden hämtades då av NCC till Sverige och Europa från USA med syfte att hitta ett billigare sätt att underhålla asfalterade vägar som fått trafikfarliga spår.

Hur funkar det?

Tekniken går ut på att först värma upp vägytan med hjälp av högeffektiva gasolbrännare och göra den bearbetningsbar. Den befintliga asfalten omfördelas till en jämn yta så att spåren försvinner innan man lägger på den nya massan på ett avjämnat och varmt underlag. Detta ger bättre förutsättningar för god packning även vid tunna beläggningar. Genom maskinens konstruktion sker en viss återblandning av den tillförda massan, vilket minskar separationsrisken och ger ett asfaltslager med hög kvalitet.

Då den befintliga massan återvinns, minskar behovet av nytillverkad massa med 50 procent vilket minimerar transporterna och sparar naturens resurser. Det blir även en betydande minskad åtgång av det oljebaserade bindemedlet bitumen.

Minskad separationsrisk

Den nya massan, t.ex. VIACOTOP, påförs på ett avjämnat och varmt underlag, vilket ger bättre förutsättningar för god packning även vid tunna beläggningar. Mittfogen svetsas helt ihop med överlappande värmning. Genom maskinens konstruktion sker en viss återblandning av den tillförda massan, vilket minskar separationsrisken.

Miljö- och kostnadseffektivt

Då den befintliga massan återvinns, minskar behovet av nytillverkad massa med 50 procent. Repaving är därför en mycket ekonomisk reparationsmetod, för beläggningar på alla typer av gator och vägar – från motorvägar och större kommunala gator till betydligt mindre trafikerade vägar.