Bild som överblickar en sjö med högspänningsstolpar i förgrunden.

Stolphöjning Hamra-Åker över farled Mälaren

NCC har, i samverkan med Svenska Kraftnät, genomfört en höjning av 2 kraftledningsstolpar som utgör en del av stamnätsledningen mellan Hamra och Åker. Luftledningen går över en farled belägen i Mälaren. Den segelfria höjdes från 35,5 meter till 40,5 meter för att möjliggöra trafik för större fartyg till Västerås och Köping enligt den nationella transportplanen 2010-2021.

För att möjliggöra den nya seglingsfria höjden i farleden behövde 2 stolpar, belägna på Bryggholmen respektive Oknön, höjas från den tidigare höjden på 73 meter till en ny höjd på 107 meter. De nya stolparna ersatte de befintliga och byggdes i anslutning till de gamla stolparna.

Utmaningar

Stor hänsyn till omgivning togs under hela projektet då arbetena utfördes i naturreservat med värdefulla naturtyper och fornminnen. Dessutom pågick sjöfarten i farleden under hela projektet. Detta ställde höga krav på i både planering och utförande för att minimera påverkan på miljön och undvika störningar. 

Svenska Kraftnät valde NCC som partner i sitt första samverkansprojekt. En samverkansform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i en öppen dialog med projektets bästa i fokus och med full insyn i hela processen för beställaren.

Utförande

Avverkning av skog och förstärkning av vägar utfördes och på Bryggholmen anlades en tillfällig kaj för att kunna ta emot de stora transporter av både timmer, maskiner, grusmaterial och kranar projektet innebar.

Nya bergsförankrade fundament gjöts vilket omfattade bergsförankring, formning, armering och gjutning. En av Sveriges största mobilkranar med kapacitet 500 ton etablerades för att resa de nya 107 m respektive 93 m höga kraftledningsstolparna.