Stolphöjning Hamra-Åker över farled Mälaren

NCC har fått i uppdrag att i samverkan med Svenska Kraftnät genomföra en höjning av 2 stycken kraftledningsstolpar som utgör en del av stamnätsledningen mellan Hamra och Åker. Luftledningen går över en farled belägen i Mälaren. Den segelfria ska höjas från 35,5 meter till 40,5 meter för att möjliggöra trafik för större fartyg till Västerås och Köping enligt den nationella transportplanen 2010-2021.

För att möjliggöra den nya seglingsfria höjden i farleden höjs 2 stycken stolpar, belägna på Bryggholmen respektive Oknön, från den tidigare höjden på 73 meter till en ny höjd på 107 meter. De nya stolparna ersätter de befintliga och byggs i anslutning till de gamla stolparna.

Utmaningar

Stor hänsyn tas då arbetena utförs i naturreservat med värdefulla naturtyper och fornminnen samt pågående sjöfart i farleden.

Svenska Kraftnät valde NCC som partner i sitt första samverkansprojekt. En samverkansform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i en öppen dialog med projektets bästa i fokus. Det ger beställaren full insyn i hela processen.

Utförande

Avverkning av skog och förstärkning av vägar utförs och på Bryggholmen anläggs en tillfällig kaj. Nya bergsförankrade fundament gjuts vilket inkluderar bergsförankring, formning, armering och gjutning. Stora transporter av både timmer, maskiner grusmaterial och kranar kommer att ske sjövägen till Bryggholmen. En av Sveriges största mobilkranar med kapacitet 500 ton etableras och reser de nya 107 m respektive 93 m höga kraftledningsstolparna. Samtidigt ska inverkan på miljön minimeras. Något som ställer höga krav på perfektion i både planering och utförande.

stophojning2_beskuren
Bild på Mats Hylén, produktionschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Mats Hylén

Produktionschef, NCC Infrastructure