Ledningsförnyelse E4, Södertälje

E4 mellan Stockholm och Södertälje är en av Sveriges mest trafikerade trafikleder. Med hjälp av strumpinfodring renoverar NCC tolv vägtrummor helt schaktfritt från vägkanten under åtta nätter.

I samband med att motorvägen E4 söder om Stockholm utökats med två nya körfält får NCC i uppdrag att renovera tolv vägtrummor. Här passerar 75 000 fordon varje dygn. Höga krav på framkomlighet, arbetsmiljö och kvalitet styr uppdraget. Genom att använda en tunn, glasfiberarmerad strumpinfodring som härdas med uv-ljus kan de höga kraven uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. Renoveringsmetoden ligger helt i linje med Trafikverkets miljöpolicy och säkerhetstänkande.

Snabb och säker installation

Härdning med uv-ljus är snabbare än andra härdningsmetoder. Ledningen kan tas i bruk direkt. Den snabba installationen gör att två personer kan installera upp till hundra meter ledning per arbetsdag, helt schaktfritt. Alla tolv vägtrummor under E4 infodras under totalt åtta nätter, mellan nio på kvällen och fem på morgonen. Det mesta arbetet sker på ett säkert sätt från vägkanten, utan att trafiken störs.

Ändlös infodring

Eftersom vägen breddats mot mitten får nya brunnar kopplas till de gamla vägtrummorna. De flesta vägtrummorna renoveras därför med ändlösa installationer från dikeskant till de nya brunnarna i mitten av motorvägen. En av vägtrummorna sträcker sig 60 meter under hela motorvägen och har dimensionen Ø 500 millimeter.

Tunn och stark

När man använder en glasfiberarmerad liner så kan fodret även göras tunnare så att ledningens dimension påverkas minimalt. Den liner från Inpipe som tas fram för E4 har en godstjocklek på bara tre till fem millimeter. Linern formar sig efter den gamla trumman; dimension och form som varierar är därför inget hinder. Resultatet är en hållfast vägtrumma med hög kapacitet och lång livslängd.

Resurseffektiv

Inpipe strumpinfodring är en resurseffektiv metod som ger betydande miljövinster jämfört med traditionell schaktning. Störningsfritt, snabbt och energieffektivt är en ny vägtrumma på plats. Metoden är lämplig även för trummor som ligger nära vägytan.

Förberedda ledningsrör för Mälarenergi.
Infodring huvudvattenledning, Mälarenergi

NCC förnyar centralt belägen huvudvattenledning i Västerås för att minska risk för nya skador och trygga vattenförsörjningen.

Närbild på en blå vattenledning med "NCC" handritat på den.
Huvudvattenledning, Karlstad

I ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun och NCC har 4 500 meter huvudvattenledning i ett känsligt vatten- och naturskyddsområde förnyats. Schaktfri slip-lining, specialdesignade PE-rör och noggrann planering gör att unik miljöhänsyn kunnat tas.

Två yrkesarbetare poserar i en nyanlagd vägtrumma.
Vägtrummor, Svärdsjö

Med tekniken strumpinfodring har NCC installerat nio vägtrummor på endast fem dagar.

Bild på en vattenlednings tunnel, med en maskinist synlig i slutet av rörtunneln.
Cementbruksisolering, Stockholm

NCC genomförde 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.