I förgrunden en vattenreservoar, ovanför den ligger avloppsreningsverket med vit fasad och industriell stil.

Forsmarks avloppsreningsverk, nybyggnation

Det gamla reningsverket i Forsmark var placerat där Svensk Kärnbränslehantering (SKB) planerar att bygga kärnbränsleförvaret och var dessutom mycket slitet. I kombination med att kapaciteten behövde ökas stod ett nytt modernt reningsverk klart 2013.

Det nya reningsverket är byggt med SBR-teknik kompletterad med rening utomhus i form av efterpoleringsdammar. 60 kubikmeter avloppsvatten pumpas till SBR-bassängerna och renas åt gången. Kapaciteten i det nya reningsverket är dubbelt så stor som i det gamla (1900 pe).

Reningsverket tar emot spillvatten från Forsmarks industriområde, SKB:s verksamhet och anläggningar, bostadsområdet, sporthallen och Forsmarks bruk. Det är helt automatiserat och kräver mindre bemanning än det tidigare.