Bild på en vattenlednings tunnel, med en maskinist synlig i slutet av rörtunneln.

Ledningsrenovering med CBI för Stockholm Vatten

NCC genomförde 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.

NCC är idag ensamma i Norden om att arbeta med cementbruksisolering som metod för att renovera vattenledningar. CBI har mycket höga hållfasthetsvärden och en lång livslängd. Den nya vattenledningen kommer att ha en livslängd på minst 100 år, och kräver inget underhåll under den tiden. Metoden ger också ett starkt skydd mot invändig korrosion och sättningsskador. 

För att begränsa påverkan på miljön och trafiksituationen har NCC grävt ett femtontal punktschakter (5x3 meter), som de utgår ifrån när arbetet utförs i rör under jord.

Efter schaktningen skärs ledningens lock upp, och med högtryckspumpen Water Jet, med 1000 bars tryck, fräser man bort gammal bitumenisolering i röret. Därefter torkas ledningen och besprutas med cementbruk. Locken återsvetsas och ledningen renspolas och är sedan klar att leverera vatten till medborgarna igen. Kombinationen av snabbhet och hållfasthet gör CBI till en mycket kraftfull metod.

Klimatsmart och ekonomiskt

Genom att NCC arbetar med punktschakter och cementbruksisolering, istället för traditionella schaktningsmetoder, så skapas miljövinster på flera olika sätt. 

Att schakta i samband med ledningsförnyelse medför stora belastningar på miljön genom transporter och användning av maskiner, som ökar energiåtgång och koldioxidutsläpp. Schaktning innebär även användning, bearbetning och framtagande av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter, som gör att miljön belastas mycket negativt. 

Att schakta tar också tid och kräver dyra resurser i form av grävmaskiner och lastbilar. Dessutom tillkommer ofta stora kostnader för hjälparbeten: trafikavstängningar, körplåtar, spont, provisoriska ledningar med mera. 

Att minimera schaktning vid ledningsrenovering innebär därför både stora miljömässiga och ekonomiska fördelar. Kostnaden för projektet, 20 miljoner kronor, utgör cirka en tredjedel av vad det skulle kosta med en nyläggning av vattenledningarna.

Förberedda ledningsrör för Mälarenergi.
Infodring huvudvattenledning, Mälarenergi

NCC förnyar centralt belägen huvudvattenledning i Västerås för att minska risk för nya skador och trygga vattenförsörjningen.

Närbild på en blå vattenledning med "NCC" handritat på den.
Huvudvattenledning, Karlstad

I ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun och NCC har 4 500 meter huvudvattenledning i ett känsligt vatten- och naturskyddsområde förnyats. Schaktfri slip-lining, specialdesignade PE-rör och noggrann planering gör att unik miljöhänsyn kunnat tas.

Henrik Strömbäck, projektchef
Ledningsförnyelse E4, Södertälje

E4 mellan Stockholm och Södertälje är en av Sveriges mest trafikerade trafikleder. Med hjälp av strumpinfodring renoverar NCC tolv vägtrummor helt schaktfritt från vägkanten under åtta nätter.

Två yrkesarbetare poserar i en nyanlagd vägtrumma.
Vägtrummor, Svärdsjö

Med tekniken strumpinfodring har NCC installerat nio vägtrummor på endast fem dagar.