Bättre cykelsäkerhet med Kattegattleden

En ambitiös utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Höganäs och Ängelholm ökar trygghet och tillgänglighet för gångtrafikanter och cyklister som tidigare varit hänvisade till en smal, trafikerad bilväg.

På uppdrag av Trafikverket har NCC byggt en 18 km lång gång- och cykelväg på sträckan mellan Höganäs och Ängelholm. Den nya vägen främjar gång- och cykelmöjligheterna för de boende och gör det enklare att ta sig till och från skola, arbete och omgivande natur, i linje med Trafikverkets övergripande miljömål.

Platsanpassad cykelbana

Bilvägarna mellan Höganäs och Ängelholm är överlag smala och kantas av byggnader som ger litet utrymme för gångtrafikanter och cyklister. Vägarna är dessutom mer trafikerade under sommaren. Vissa avsnitt har därför krävt smarta och helt platsanpassade lösningar.

Den efterlängtade gång- och cykelvägen går intill väg 112 och även in i samhällen längs befintliga vägar. Ibland delas gång- och cykelvägen av med räcken för att skilja cyklister och bilar åt. Belysning finns hela vägen.

Cykelbana ökar tillgängligheten

Den nya cykelbanan har gett de boende och arbetande längs sträckan en tryggare tillvaro och en bättre cykelinfrastruktur. Och förhoppningsvis kommer fler att välja cykeln vilket bidrar till ett hållbart samhälle.

För rekreation och friluftsliv är utbyggnaden av gång- och cykelvägen mycket positiv, eftersom den kraftigt ökar tillgängligheten till naturområden för gående och cyklister. Sträckan ingår dessutom i Sveriges första nationella cykelled, Kattegattleden, en 37 mil lång cykelled med unikt havsnära läge mellan Helsingborg och Göteborg.

Totalentreprenad bättre miljöval

Trafikverket valde projektformen totalentreprenad eftersom det ger positiva miljöeffekter. Det har gjort att NCC kunnat planera projekt, material och transporter på ett effektivt och mer miljöanpassat sätt. Hela sträckan byggdes i två etapper.