Ändrade förslag avseende utdelning och arvoden

Med anledning av den rådande osäkerheten i samhället till följd av coronaviruset föreslår NCC:s styrelse att årsstämman som äger rum den 1 april inte fattar beslut om att lämna någon utdelning. Istället avser styrelsen att, om förutsättningarna medger, kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att då besluta om utdelning. NCC:s valberedning har också beslutat föreslå oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019.

NCC:s styrelse har idag fattat beslut om att dra tillbaka sitt reviderade förslag till utdelning om 2,50 SEK per aktie och istället föreslå att årsstämman fattar beslut om att inte lämna någon utdelning. Avsikten är att kalla till en extra bolagsstämma senare i år när konsekvenserna av coronaviruset går att överblicka, för att då fatta beslut om utdelning.

NCC har en stark finansiell ställning med en nettokassa. Hittills påverkas NCC endast mycket begränsat av coronaviruset och verksamheten är i gång i samtliga länder. Det är idag ändå svårt att överblicka konsekvenserna på längre sikt av såväl pandemin som av de beslut som fattas i samhället för att begränsa effekterna på såväl hälsa som ekonomi.

– Styrelsen står fortfarande fast vid sin bedömning att den tidigare föreslagna nivån på utdelning är rimlig, men konsekvenserna av coronaviruset är idag svåra att överblicka och det finns skäl att vara försiktig. Styrelsen har fortsatt ambitionen att kalla till extra bolagsstämma senare i år för beslut om utdelning, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.

NCC:s valberedning har i samband med detta meddelat att de avser föreslå oförändrade styrelsearvoden för 2020, en ändring från tidigare förslag.

De reviderade förslagen kommer att publiceras på NCC:s hemsida www.ncc.se.

NCC:s årsstämma äger rum den 1 april 2020. För mer information se www.ncc.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC: +46 (0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 16.30 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på över 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.