Kallelse till NCC:s årsstämma 2022

Årsstämma i NCC AB äger rum på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, tisdagen den 5 april 2022, kl. 16.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 28 mars 2022,
 • dels ha anmält sig till stämman senast onsdagen den 30 mars 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 28 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering”) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via NCC:s webbplats ncc.se (endast fysiska personer) eller per telefon 08 402 92 54. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats ncc.se.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 31 mars 2022.


Ärenden och förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Styrelseordförandens redogörelse och vd:s anförande.
 8. Eventuella frågor från aktieägare.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet 2021.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och vd för 2021 års förvaltning.
 14. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.
 15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 17. Val av revisor.
 18. Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen.
 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att
  1. återköpa egna aktier av serie B samt att
  2. överlåta egna aktier av serie B.
 21. Stämmans avslutande.


De fullständiga förslagen kommer att finnas tillgängliga på NCC:s webbplats ncc.se.

Kallelse till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar 24 februari 2022 och på NCC:s webbplats, ncc.se. Att kallelse har skett annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 24 februari 2022.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör och IR-ansvarig, 070-8961288
Tove Stål, Presschef NCC, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.