Välkommen till NCC:s årsstämma 2020

Årsstämman i NCC AB äger rum på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, onsdagen den 1 april 2020, kl. 16.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

Rätt att deltaga i årsstämman har den aktieägare som:

  • dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2020,
     
  • dels anmält sin avsikt att deltaga i årsstämman senast torsdagen den 26 mars 2020.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller fondkommissionär måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd torsdagen den 26 mars 2020 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före den 26 mars 2020.

Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via NCC:s webbplats ncc.se (endast fysiska personer) eller per telefon 08‑402 92 54. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats ncc.se.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 27 mars 2020.

Förslag till dagordning

1.      Stämman öppnas.

2.     Val av ordförande vid stämman.

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.     Godkännande av dagordning.

5.     Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Vd:s anförande.

8.     Styrelseordförandens anförande.

9.     Frågor i anslutning till vd:s och styrelseordförandens anföranden.

10.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet 2019.

11.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

12.   Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk­ningen.

13.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och vd för 2019 års förvaltning.

14.   Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.

15.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

16.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

17.    Val av revisor.

18.   Reviderad instruktion för valberedningen i NCC AB.

19.   Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen.

20.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

21.   Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier.

22.   Beslut om ändring av bolagsordningen.

23.   En enskild aktieägares förslag om komplettering av bolagsordningens § 5 med ett andra stycke av följande lydelse: "Samtliga aktier äger lika rätt." Vidare föreslås, följaktligen, att §§ 6-9 i bolagsordningen ska utgå, med åtföljande konsekvenser för den åtföljande paragrafnumreringen.

24.   En enskild aktieägares förslag om att styrelsen ges i uppdrag att verka för att möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering avskaffas i den svenska aktiebolagslagen, i första hand genom hänvändelse till regeringen.

25.   En enskild aktieägares förslag om att styrelsen ges i uppdrag att låta utarbeta ett förslag till representation i såväl bolagsstyrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2021 (eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut. I uppdraget ska vidare ingå att verka för att en motsvarande ändring kommer till stånd i det nationella, svenska regelverket, i första hand genom hänvändelse till regeringen.

26.   Stämmans avslutande.

De fullständiga förslagen kommer att finnas tillgängliga på NCC:s webbplats ncc.se.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 3 mars 2019 och på NCC:s webbplats ncc.se. Att kallelse har skett kommer annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 3 mars 2020.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör, +46 70 896 12 88

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 medarbetare 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.