Välkommen till NCC:s årsstämma 2019

Årsstämman i NCC AB äger rum på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, tisdagen den 9 april 2019, kl. 16.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska;

  • dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 april 2019,
  • dels ha anmält sin avsikt att deltaga i årsstämman senast onsdagen den 3 april 2019.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller fondkommissionär måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd onsdagen den 3 april 2019 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före den 3 april 2019.

Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via NCC:s webbplats ncc.se (endast fysiska personer) eller per telefon 08-402 92 54. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats ncc.se.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 4 april 2019.

Förslag till dagordning.

1.      Stämman öppnas.

2.    Val av ordförande vid stämman.

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.     Godkännande av dagordning.

5.     Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.     Verkställande direktörens anförande och eventuella frågor i anslutning till VD:s anförande samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet.

9.     Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10.   Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk­ningen.

11.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD för 2018 års förvaltning.

12.   Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.

13.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

14.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15.   Val av revisor.

16.   Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen.

17.    Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen.

18.   Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier.

De fullständiga förslagen finns tillgängliga på NCC:s webbplats ncc.se.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 8 mars 2019 och på NCC:s webbplats ncc.se. Att kallelse har skett kommer annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 8 mars 2019.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument.

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, IR-ansvarig, 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.