NCC bygger översvämningsskydd på Falsterbonäset

NCC ska på uppdrag av Vellinge kommun anlägga skyddsvallar mot höga havsnivåer på Falsterbonäset. Vallarna byggs för att skydda den kommunala infrastrukturen, kulturvärden och bebyggelsen utmed kusten mot framtida högvatten. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 90 MSEK.  

– Falsterbonäset riskerar, liksom flera av Sveriges kustnära samhällen, att drabbas av översvämningar. För att skydda nuvarande infrastruktur och samhälle ska vi tillsammans med NCC bygga skyddsvallar mot framtida högvatten. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med NCC och ser fram emot att fortsätta tillsammans, säger Anders Purcell, projektledare, Vellinge kommun.

NCC:s uppdrag innebär anläggning av totalt sju kilometer översvämningsskydd, kompletterat med dräneringsledningar och andra ledningsåtgärder. Översvämningsskyddet består dels av jordvallar som täcks med befintlig markvegetation, dels av spont och utformas på olika sätt beroende på plats. För att smälta in i omgivningen kombineras sponten med gabionmurar av sten med ängsmatta eller panelstängsel med växtlighet.

Arbetena kommer att genomföras i och i nära anslutning till känsliga naturvärden, kritisk infrastruktur, boende och handel, varför stor vikt kommer att läggas på att störningar av dessa intressen minimeras.

– NCC har tidigare uppfört provvallar åt Vellinge kommun. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbetet och anlägga skyddsvallar för att förhindra översvämning på Falsterbonäset. Stort fokus kommer att vara på säker massahantering och effektiva transporter. Där så är möjligt kommer elektriska fordon att användas, säger Mattias Svensson, produktionschef NCC Infrastructure.

Projektstart är under våren 2024 och arbetet beräknas vara färdigställt i slutet av 2026.

Ordervärdet om drygt 90 MSEK orderregistreras i första kvartalet 2024 i affärsområde NCC Infrastructure. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Svensson, produktionschef, NCC Infrastructure, 070-579 32 21, mattias.svensson@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, 076-521 53 43,
ann-katrin.johansson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.