Årsstämma i NCC AB den 24 mars 2015

Tisdagen den 24 mars 2015 håller NCC AB årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården i Stockholm. Årsstämman börjar kl. 16.30 och inregistrering sker från 15.30.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2014 lämnas med 12,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, varvid vid det första utbetalningstillfället betalas 6,00 kronor per aktie och vid det andra tillfället 6,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen torsdagen den 26 mars 2015. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning om 6,00 kronor per aktie komma att utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 31 mars 2015.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen tisdagen den 27 oktober 2015. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning om 6,00 kronor per aktie komma att utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 30 oktober 2015.

Valberedningen föreslår följande ledamöter till NCC:s styrelse; omval av Tomas Billing, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson, Carina Edblad och Viveca Ax:son Johnson. Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 4 100 000 SEK, fördelat med 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisor i bolaget föreslås det registrerade revisionsbolaget EY, dvs Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Revisor väljs till och med utgången av årsstämman 2016.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2014, ska fortsätta att tillämpas. Vidare föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2015), som sätter ytterligare fokus på lönsamhet och arbetsmiljö. LTI 2015 föreslås omfatta cirka 200 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Motiv, omfattning och villkor framgår av bifogad kallelse. Om LTI 2015 antas av årsstämman medför det att den kortsiktiga maximala rörliga ersättningen reduceras för deltagarna. LTI 2015 är i allt väsentligt överensstämmande med motsvarande program (LTI 2014) som antogs av årsstämman 2 april 2014.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2015 samt för att täcka kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från årsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa sammanlagt högst 867 486 B-aktier vid ett eller flera tillfällen samt att årsstämman beslutar att överlåtelse av högst 303 620 B-aktier ska kunna ske till deltagarna i LTI 2015.

Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson, Marianne Nilsson, vice vd, Swedbank Robur AB och Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2015, kl. 19.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2014 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.