NCC ökar avsättningar i bygg- och anläggningsprojekt samt sänker omkostnaderna

NCC:s resultat i det fjärde kvartalet kommer att belastas med 315 MSEK för ökade avsättningar i bygg- och anläggningsprojekt. Denna justering medför att projektportföljen i bygg- och anläggningsverksamheten får en lägre och mer balanserad risk. Resultatet belastas även med 75 MSEK avseende omstruktureringskostnader för sänkta omkostnader samt avgångsvederlag till tidigare vd. Rörelseresultat för det fjärde kvartalet beräknas bli nära noll.

Sedan början av september har tf affärsområdeschef Göran Landgren i NCC Infrastructure arbetat med att vända den svaga resultatutvecklingen i affärsområdet. Vid genomgång av både avslutade och pågående projekt har ett behov av reserveringar bedömts föreligga inför årsbokslutet. Omvärderingen av pågående projektportfölj belastar affärsområdets resultat med 260 MSEK i det fjärde kvartalet. 150 MSEK avser väg- och markprojekt och 110 MSEK större anläggningsprojekt. NCC Infrastructure beräknas redovisa ett rörelseresultat om cirka -100 MSEK i det fjärde kvartalet.

Även affärsområde NCC Buildings resultat i det fjärde kvartalet belastas av avsättningar i byggprojekt om 55 MSEK, vilket främst hänförs till den danska verksamheten. Rörelseresultatet beräknas uppgå till cirka 200 MSEK i det fjärde kvartalet.

Med ökade avsättningar får projektportföljen i NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet en lägre och mer balanserad risk. Dessa avsättningar påverkar inte kassaflödet i det fjärde kvartalet.

NCC kommer, som beskrivits i senaste delårsrapporten, från och med 1 januari 2018 att tillämpa den nya redovisningsstandarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Analys av effekter pågår och kommer att redovisas i bokslutskommunikén.

NCC Industry förväntas redovisa ett rörelseresultat i linje med föregående år i det fjärde kvartalet.

NCC Property Development har, som tidigare kommunicerats, inget fastighetsprojekt att resultatavräkna i det fjärde kvartalet vilket medför ett rörelseresultat om cirka -50 MSEK.

NCC:s omkostnader är med nuvarande tillväxttakt för höga och därför kommer kostnaderna att sänkas, vilket beräknas ge en årlig besparing om cirka 200 MSEK. Avsikten med omkostnadssänkningen är att säkerställa en omkostnadsnivå på högst 5 procent av omsättningen. Omstruktureringskostnader om cirka 75 MSEK belastar resultatet i det fjärde kvartalet. I omstruktureringskostnaderna ingår även avgångsvederlag för tidigare vd.

NCC lanserade 2015 en ny strategi med ambitionen att växa omsättningen 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen skulle förbättras från 3 till minst 4 procent.

– För att lyckas med strategin krävs att vår bygg- och anläggningsverksamhet utvecklas bra. Denna verksamhet har levererat avseende orderingång men resultatet har varit svagt. Fokus kommer framöver att ligga på att förbättra lönsamheten och det är inte prioriterat att upprätthålla tillväxtambitionen i strategiplanen. Förutom att förbättra lönsamheten är arbetsmiljö och säkerhet högt prioriterat, säger Håkan Broman tf koncernchef NCC AB.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdag den 13 december, kl. 08.30. NCC:s tf VD och koncernchef, Håkan Broman, samt CFO Mattias Lundgren, kommer att svara på frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 (UK), eller +1 855 269 26 05 (US).

All övrig information som är relaterad till det fjärde kvartalet 2017 kommer att presenteras vid NCC:s bokslutskommuniké för 2017 den 25 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Broman, tf VD och koncernchef NCC, +46 (0) 8-585 519 82

Mattias Lundgren, CFO NCC, +46 (0) 70 228 88 81

Johan Bergman, chef Investor Relations, NCC, +46 (0) 8-585 523 53

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 07.00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.