NCC:s årsstämma 2020

NCC:s aktieägare fattade vid dagens årsstämma beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, utdelning, val av styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om förändring av bolagsordningen, som en följd av en föreslagen ändring i aktiebolagslagen.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens reviderade förslag om att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019 till följd av den rådande osäkerheten i samhället på grund av coronaviruset. Styrelsen uttalade vid stämman sin avsikt att om förutsättningarna medger kalla till en extra bolagsstämma senare i år för beslut om utdelning.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2019 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter, vilket är en minskning med en ledamot. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Geir Magne Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Alf Göransson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Birgit Nørgaard samt nyinvaldes Simon de Château. Till ny ordförande efter Tomas Billing, som avböjt omval efter 21 år som ledamot varav 19 år som ordförande, valdes Alf Göransson. Ledamot Ulla Litzén hade avböjt omval. Information om styrelseledamöterna finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 100 000 SEK, exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat på 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Styrelsearvodena är oförändrade, efter valberedningens reviderade förslag. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övrig ledamot i utskottet. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande samt 100 000 SEK till övrig ledamot i utskottet. Beslutade utskottsarvoden är oförändrade.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2021. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Till valberedningen valdes Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan (ordförande), Simon Blecher, Carnegie Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder, och Anders Oscarsson, AMF/AMF Fonder. En ny instruktion för valberedningen antogs.

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, i allt väsentligt med samma struktur som det program 2019 års stämma antog avseende LTI 2019.

Vidare antogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket, givet att LTI 2020 beslutades, får till följd att den kortsiktiga rörliga ersättningen för VD maximalt uppgår till 65 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen maximalt uppgår till 40 procent av den fasta lönen.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2020 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 487 B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI 2020. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2017, LTI 2018 och LTI 2019) samt LTI 2020.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa och överlåta aktier som gavs av årsstämman den 1 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, +46(0)708 96 12 88

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.