NCC:s styrelse har beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 april 2017 beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet är att säkra Bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2015, LTI 2016 och LTI 2017). Syftet med försäljningen är att täcka kostnader för sociala avgifter och syntetiska aktier för LTI 2014.

Återköp av egna B-aktier kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) samt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 och kommer att förvaltas av SHB som fattar sina handelsbeslut oberoende av NCC, vad avser de tidpunkter då återköpen sker.  

Återköpen och försäljningarna är föremål för följande villkor.

  • Förvärv och försäljning får ske vid ett      eller flera tillfällen mellan den 2 maj och 10 juni 2017.
  • Förvärv får ske av sammanlagt högst 60      000 B-aktier.
  • Försäljning får ske av sammanlagt högst      42 000 B-aktier.
  • Förvärv och försäljning av B-aktier ska      ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per B-aktie som ligger inom det      vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs.      intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och i enlighet med      förordning (EU) 2016/1052 i fråga om pris.
  • Det belopp som ska betalas för      förvärvade B-aktier får sammanlagt inte överstiga 15 miljoner kronor.
  • Betalning för B-aktierna ska erläggas      kontant.

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Transaktionerna kommer också att offentliggöras och publiceras på ncc.se.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i NCC till 108 435 822 aktier, varav 13 584 771 aktier av serie A och 94 851 051 aktier av serie B. NCC innehar 362 222 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, Ir-ansvarig NCC, +46 (0)70 354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.30 a.m. CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.