NCC presenterar ny väg framåt samt preliminärt Q3 resultat belastat av avsättningar och omvärderingar

Efter en omfattande genomgång av NCC presenterar bolaget ett antal åtgärder för att förbättra lönsamheten. Kvartalet belastas av avsättningar för tvister och garantier, omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter samt nedskrivningar på sammanlagt 1 565 MSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas därmed bli -1 108 MSEK.

– Idag presenterar NCC en ny väg framåt. Nu sänker vi risknivån i koncernens projektportfölj och balansräkning, avvecklar vissa olönsamma verksamheter och fokuserar på NCC:s friska kärnverksamhet som finns inom samtliga affärsområden och länder. Med en ny koncernledning på plats, konsekvent riskhantering i projekten och omfattande lönsamhetsförbättrande åtgärder för att vända de verksamheter som inte levererar skapar vi en bas för en stark framtid för NCC, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC., säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC.

NCC har initierat omfattande åtgärder inom samtliga affärsområden för att förstärka lönsamheten. Åtgärderna innebär bland annat:

 • Process för avyttring och nedläggning av olönsam verksamhet som exempelvis avyttring av division Road Service inom affärsområde Infrastructure och ett antal mindre verksamheter inom affärsområdet Industry samt vissa utvecklingsfastigheter inom affärsområdet Property Development
 • Turn-around planer för anläggningsverksamheten i Norge samt för affärsområdet Building Nordics
 • Förstärkt organisation med nyrekryteringar på nyckelpositioner, utbildningsinsatser och utveckling av styrning och uppföljningsprocesser för att åstadkomma generell förbättring
 • En förstärkt process för riskvärdering av projekt

Resultatet för Q3 belastas av:

 • Omvärdering av pågående tvister och garantier på cirka 693 MSEK
 • Omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter på 365 MSEK till följd av avvecklingsbeslut
 • Nedskrivningar i projektportföljen till följd av omvärdering på cirka 225 MSEK
 • Omstruktureringskostnader för avveckling och förändring av verksamhet på 75 MSEK
 • Övrig omvärdering på 207 MSEK

De nu beslutade åtgärderna kommer sannolikt att medföra ytterligare omstruktureringskostnader om cirka 200 MSEK fram till slutet av 2019.

Åtgärderna förväntas ha begränsad effekt på sysselsättningen i bolaget. Vissa lokala förändringar kan bli aktuella. Bolaget har fortsatt ett rekryteringsbehov.

Marknadsförutsättningarna bedöms vara fortsatt goda.

Styrelsen har fattat beslut om att begränsa antalet mål för koncernen för att skapa ökad tydlighet och fokus på lönsamhet före volym. De beslutade målen och utdelningspolicyn är i sig oförändrade och är

 • Avkastning på eget kapital ≥20 %
 • Rörelsemarginal ≥4%
 • Nettolåneskuld < 2,5 gånger EBITDA
 • Utdelningspolicy: Koncernen ska dela ut minst 40% av årets resultat efter skatt

Affärsområdenas finansiella mål är oförändrade. NCC har också ett antal icke-finansiella mål som bolaget kommer att fortsätta att arbeta med som ett led i att skapa långsiktig lönsamhet.

– Uppdelningen av NCC och Bonava 2016 tydliggjorde att det fanns behov av att öka lönsamheten i NCC. I oktober 2017 beslöt styrelsen att byta VD i NCC. Skälet var att verksamheten hade för svag utveckling. Styrelsen anställde en extern VD med bevisad handlingskraft och 20 års erfarenhet av bygg - Tomas Carlsson - som fick styrelsens uppdrag att genomföra en ordentlig genomlysning av bolaget och ta fram ett kraftfullt åtgärdsprogram. Allt för att bygga långsiktig lönsamhet. Resultatet av detta arbete presenteras idag och har styrelsens fulla stöd. Styrelsen anser att vi nu lägger grund för framtida lönsamhet i NCC, säger Tomas Billing, ordförande för NCC.

I bilaga presenteras det preliminära resultatet för NCC samt för respektive affärsområde.

Omvärderingarna utöver den löpande verksamheten och det preliminära rörelseresultatet presenterades i ett pressmeddelande från NCC kl. 21:50 den 15 oktober i enlighet med regelverket i EU:s marknadsmissbruksförordning MAR.

En kapitalmarknadsträff för representanter från finansmarknad och media kommer att hållas kl 09:00 på hotell Scandic Anglais i Stockholm. För att följa kapitalmarknadsträffen via webbcast, vänligen gå till ncc.se/kmd UK: +442030089806, SE: +46856619353, US: +18558315945.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46(0)708 84 74 69, anna.trane@ncc.se

Johan Bergman, Head of Investor Relations, NCC, +46(0)70 354 80 35, johan.bergman@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 07.10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.