Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Delårsrapport för första kvartalet 2022

God orderingång och resultatutveckling.

NCC:s styrelse har beslutat om återköp av egna B-aktier samt om en justerad utdelningspolicy

Styrelsen för NCC AB har beslutat att nyttja bemyndigandet från årsstämman 2022 om att återköpa egna B-aktier i syfte att anpassa NCC:s kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Styrelsen har även fattat beslut om en justerad utdelningspolicy där cirka 60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna.

NCC inför klimatförbättrad betong i samtliga husbyggnadsprojekt

NCC går nu över till enbart klimatförbättrad betong i samtliga svenska husbyggnadsprojekt. Detta innebär sänkta koldioxidutsläpp från betonganvändningen om minst 10 procent, och blir ett viktigt steg i NCC:s och våra kunders minskade klimatmässiga fotavtryck.

NCC bygger studentboende i Oslo

NCC har tecknat avtal med Studentsamskipnaden (SiO) för att bygga 209 studentrum i Oslo. Byggnationen startar i maj och beräknas färdigt under hösten 2024.

NCC byggstartar bostäder och butikslokaler i Oxelösund

NCC ska i samverkan med Kustbostäder bygga ett nytt hus med lokaler för handel och service samt hyreslägenheter i centrala Oxelösund. Entreprenadavtal har tecknats och byggnationen startar i maj. Ordervärdet uppgår till cirka 165 MSEK.

NCC hyr ut Kulma21 i Helsingfors till Wolt

NCC har tecknat hyreskontrakt med teknikföretaget Wolt som flyttar sitt huvudkontor till Kulma21 i Helsingfors. Wolt hyr hela fastigheten och flyttar in när renoveringen är färdig i mitten av 2023.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2022

NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2022 offentliggörs torsdagen den 28 april 2022. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC bygger fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

NCC har fått i uppdrag av Gävle Energi att bygga en sammanbindande ledning mellan fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Projektet beräknas vara klart sommaren 2024 och det sammantagna ordervärdet är cirka 140 MSEK.

NCC bygger Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

NCC ska på uppdrag av fastighetsägaren Diös bygga om den tidigare fastigheten, Liljanhuset, i Borlänge till en ny högskolebyggnad. Affären är en totalentreprenad i partnering och har ett ordervärde på drygt 400 MSEK.

NCC bygger om länssjukhuset i Trollhättan

NCC har tecknat ytterligare ett avtal med Västfastigheter, uppdraget omfattar del av ombyggnation, operationsenheten för gynekologi på Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.

NCC bygger åt danska försvarets fastighetsverk

NCC ska på uppdrag av det danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse uppföra en verkstad och en multibyggnad med hållbarhetsfokus på Aalborg Kasern, Jylland. Ordervärdet uppgår till cirka 170 MSEK.

NCC bygger terrasserat hus i Inre hamnen i Norrköping

NCC ska tillsammans med Mannersons Fastighets AB bygga ett nytt bostadshus med terrasslägenheter i Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 110 MSEK.

NCC bygger 91 nya hyreslägenheter i Västertorp

NCC ska på uppdrag av Stockholmshem bygga 91 hyreslägenheter i Västertorp i södra Stockholm. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

NCC:s årsstämma 2022

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, utdelning samt bemyndigande för styrelsen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B.