NCC-rapport visar på hög potential att öka återvinningen av plast i byggprojekt

I en rapport från NCC utvärderas lösningar för hantering och återvinning av plast inom byggproduktion. Resultaten visar att det finns en hög potential men flera praktiska utmaningar behöver hanteras för att säkerställa en effektiv process.

Genom att undersöka tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt samt en fallstudie av det nybyggda kontorsprojektet Magasin X i Uppsala har NCC testat och utvärderat lösningar för att förbättra hantering och återvinning av plast inom byggproduktion. Eftersom både tillverkning av ny plast och förbränning av plast bidrar till utsläpp av koldioxid innebär det en vinning att återvinna så mycket plast som möjligt.

Utvärderingen visar att det finns stor potential för minskad klimatpåverkan genom ökad materialåtervinning av plast. Många gånger går skrymmande förpackningar och emballage med plastinnehåll till förbränning trots att de är möjliga att återvinna. Dessutom är det inte ovanligt att även utsorterad plast på byggarbetsplatser går till förbränning.

- Klimatpåverkan från plast i byggsektorn kan minska genom en mer cirkulär användning av plasten, och då behöver vi bland annat få igång materialåtervinningen av plast i fler byggprojekt runt om i landet, säger Anders Enebjörk, hållbarhetsspecialist NCC och projektledare för kartläggningen.

Plaståtervinning på kontorsprojektet Magasin X

För att möjliggöra materialåtervinning av plastemballage på kontorsprojektet Magasin X separerades plastemballaget i upp till fem olika plastfraktioner. Tack vare denna hantering kunde ca 6 ton plastavfall materialåtervinnas i projektet. För att underlätta hanteringen installerades komprimatorer i anslutning till byggarbetsplatsen, dessa pressar samman avfallet och minskar volymerna, vilket visade sig vara en nyckelfaktor för att materialåtervinningen skulle lyckas.

- Arbetet med att komprimera de olika plastfraktionerna har fungerat smidigt och var avgörande för att få till en bra hantering som rymdes inom tillgänglig yta. Dessutom minskade det ju även transportbehovet för att hantera avfallet, vilket är positivt för klimatet, säger Anders Enebjörk.

Komprimatorn underlättar vid platsbrist vilket är vanligt på byggarbetsplatserna och dessutom blir avsättningen hos mottagarna bättre när de får ett komprimerat material.

Mer plast behöver återvinnas

För att göra det kostnadseffektivt att driva insamlingssystem konstaterades det i kartläggningen att byggbranschen måste öka mängden insamlat material för återvinning och det måste finnas tydliga rutiner för både insamling och hantering av plastavfallet hos avfallsmottagarna. Dessutom måste utsorterad plast kunna hanteras för materialåtervinning av avfallsmottagare. Att som idag utsorterad plast går till förbränning är resursslöseri som ökar klimatpåverkande utsläpp. Även eftersortering behövs.

- Kartläggningen tydliggör att det finns en hög potential att öka materialåtervinning av plast i nybyggnadsprojekt, och därmed en klimatnytta, men att vi tillsammans i byggsektorn behöver adressera flera praktiska utmaningar för att säkerställa en effektiv process, avslutar Anders Enebjörk.

De viktigaste slutsatserna från projektet:

  • Ökad insamling och renare fraktioner skapar efterfrågan och förenklar hantering.
  • Byggbranschen bör kravställa på plast som är enkel och eftertraktad att materialåtervinna, exempelvis ofärgad emballageplast.
  • Ökad kravställning på plastleverantörer att använda återvunnet material skapar efterfrågan på marknaden.
  • Det krävdes mycket administration och extra arbete för att få till materialåtervinning. Hanteringen behöver vara enklare för att kunna genomföra detta fortlöpande i byggprojekt.