Foto: Niclas Franzén

Järnvägsutbyggnaden mellan Malmö och Lund slår hållbarhetsmålen igen

På uppdrag av Trafikverket bygger NCC, i joint venture med spanska OHLA, fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund. Genom att kombinera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet fortsätter projektet att både nå – och slå – de uppsatta målen. Det visar Trafikverkets hållbarhetsrapport för 2022.

Projekt Fyrspåret Malmö-Lund har pågått sedan 2017 och i höst kopplas det nya fyrspåret in. Därefter monteras de tillfälliga spår som använts under byggtiden ner.

Med fyra järnvägsspår mellan Malmö och Lund, istället för dagens två, möjliggörs fler kollektiva resor i framtiden, men ett byggprojekt innebär också stor miljöpåverkan. För att minska klimatpåverkan under byggtiden ställde Trafikverket höga hållbarhetskrav redan i upphandlingen. De höga kraven i kombination med miljöbonus, bland annat för reducering av växthusgaser och för cirkulär ekonomi, har varit en sporre som bidragit till att hållbarhetsmålen inte bara överträffats år efter år utan även spetsats till under projektets gång.

Ekonomi och miljö går hand i hand

Eftersom ekonomisk och miljömässig hållbarhet ofta går hand i hand har man sett tydliga fördelar med att exempelvis arbeta med återanvändning av material. Där projektmålet från början var att återanvända 40 procent av materialet från de gamla spåren hamnade den slutgiltiga siffran på 70 procent, mycket tack vare att gamla spår och slipers kunde användas av andra järnvägsprojekt i södra Sverige. Det goda utfallet gör att man nu är extra positiva till återanvändandet av de tillfälliga spåren efter att de plockas bort.

 – Vi jobbar aktivt med att finna mottagare till materialet och att få de kommande projekten att se inte bara det ekonomiska utan även det miljömässiga värdet i det materiel vi får över, säger Karin Svensson, blockchef BEST NCC, som ansvarar för järnvägsdelen i projektet.

Karin Svensson, blockchef BEST, står invid det nybyggda fyrspåret Malmö-Lund.
Karin Svensson, blockchef BEST NCC. Foto: Niclas Franzén
  • Foto: Niclas Franzén

  • Foto: Niclas Franzén

  • Foto: Niclas Franzén

  • Foto: Niclas Franzén

  • Foto: Niclas Franzén