Tre NCC-projekt prisas i Sweden Green Building Awards

I årets Sweden Green Building Awards utsågs ICA:s e-handelslager i Arendal till Årets BREEAM-byggnad, Stenängsskolan i Huddinge till Årets Miljöbyggnad och Fyrspåret Malmö-Lund fick priset Årets utmärkelse som hållbar infrastruktur.

Sweden Green Building Council delar varje år ut utmärkelser till aktörer och individer inom bygg- och anläggningsbranschen som på ett utmärkt sätt bidragit och inspirerat till ett hållbart samhällsbyggande. På torsdagskvällen korades vinnarna i ett flertal kategorier.

ICA:s e-handelslager utsågs till Årets BREEAM-byggnad

NCC och ICA har tillsammans utvecklat Sveriges största e-handelslager för livsmedel i Arendal Green Park på Hisingen, strax intill Göteborgs hamn. Logistikprojektet på 17 200 kvm förser ICA-butikernas kunder med hemleveranser sju dagar i veckan. Som första e-handelslager i Sverige har logistikfastigheten dessutom nyligen miljöcertifierats med BREEAM nivå Outstanding. Byggnaden färdigställdes och lämnades över till fastighetsägaren ICA Fastigheter 2020.

– Vår ambition är att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara projekt i samverkan med våra kunder. Att ICA:s e-handelslager som första logistikbyggnad i Sverige erhöll BREEAM nivå Outstanding och nu också tilldelas SGBC:s pris för Årets BREEAM-byggnad är både inspirerande och ett kvitto på att vårt idoga hållbarhetsarbete uppmärksammas och uppskattas, säger Johanna Hult Rentsch, avdelningschef NCC Property Development Väst.

Stensängsskolan prisas som Årets Miljöbyggnad

På Stensängsskolan har NCC och Huddinge Samhällsfastigheter i samverkan genomfört en om- och tillbyggnation för att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt. Genom att renovera, istället för att riva och bygga nytt har materialanvändning och därmed klimatpåverkan kunnat hållas nere. Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

– Som en av Sveriges främsta skolbyggare tog vi med oss en gedigen erfarenhet till detta projekt. Stort fokus låg från start på att renovera och bygga om på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt, exempelvis genom att återanvända golv och fönster. Det är väldigt glädjande att Stensängsskolan utses till Årets Miljöbyggnad och att juryn uppmärksammar ett ombyggnadsprojekt som har stort fokus på miljö och klimat, säger Matti Virkki, affärschef NCC Building Sweden.

Fyrspåret Malmö-Lund får Årets utmärkelse som hållbar infrastruktur

I projektet Fyrspåret Malmö-Lund byggs elva kilometer järnväg ut från två till fyra spår vilket ökar kapaciteten på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor. Arbetet startades 2017 och utförs av NCC och OHLA Sverige på uppdrag av Trafikverket. I slutet av 2023 beräknas Fyrspåret mellan Malmö och Lund och de flesta passager längs det vara i full drift. Därmed kan kapaciteten på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor öka från dagens cirka 460 tåg per dygn till cirka 645 tåg år 2030.

För att minska klimatpåverkan under byggtiden ställde Trafikverket höga hållbarhetskrav redan i upphandlingen. De höga kraven i kombination med en miljöbonus har bidragit till att hållbarhetsmålen inte bara överträffats utan även spetsats till under projektets gång.

– Projektet har sedan start haft stort fokus på hållbarhet, både ekonomisk och miljömässig. Stora besparingar av växthusgaser har uppnåtts genom att arbeta med de största utsläppsposterna; betong, stål och drivmedel. Det är därför fantastiskt att projektet uppmärksammas på detta sätt, säger Christoffer Eksandh, NCC:s projektchef Fyrspåret Malmö-Lund.

Motiveringar

Stensängsskolan:
Ett föredömligt och spännande projekt som haft många utmaningar och gjort stora ansträngningar för att nå sin certifiering. Projektet visar på möjligheten att uppgradera i det befintliga beståndet och man har arbetat med ett tydligt fokus på cirkularitet och återbruk. I projektet har man på ett kreativt och innovativt sätt arbetat med kulturella ekosystemtjänster och dessutom avsevärt minskat energibehovet. Projektet visar exemplariskt hur ombyggnadsprojekt med miljöbyggnadscertifiering kan utföras.

ICA e-handelslager:
Det vinnande teamet har haft stort fokus på att minska klimatpåverkan från byggmaterial och arbetat med cirkularitet genom exempelvis återbruk och minskat resursuttag. Projektet har ökat den biologiska mångfalden i ett område med låg biodiversitet. Man har också fokuserat på att möjliggöra hållbara transporter, klimatanpassning och tillvaratagande av energi. Projektet har satt hela organisationen på prov under såväl projektering som produktionsfas och målsättningen med BREEAM-certifieringen har kommit att färga hela processen. Under projektets gång har betyget lyfts från BREEAM Excellent till BREEAM Outstanding, vilket har fordrat ett samarbete utöver det vanliga. Det gör projektet unikt för byggnadstypen och till ett föredöme för branschen.

Fyrspåret Malmö-Lund:
Genom att arbeta systematiskt mot högt satta hållbarhetsmål har man i projektet maximerat sin positiva påverkan och minimerat sin negativa påverkan på miljö och samhälle. Man har haft fokus på proaktivitet, innovation och samverkan och arbetat för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Redan i upphandlingen har beställaren stimulerat kreativitet och innovation och därutöver gett incitament till att förbättra projektets hållbarhet gällande framförallt klimatpåverkan, biologisk mångfald och cirkularitet. Det har resulterat i en stor reduktion av klimatpåverkan genom bland annat materialval och återanvändning av material och massor. Under processens gång har man fortsatt arbeta med att stärka och bevara biologisk mångfald. Projektet visar på många innovativa lösningar och metoder.