Kvinnligt nätverk - Stella

Nätverket Stella syftar till att utveckla kvinnor på ledande funktioner inom NCC. Inom nätverket finns möjligheten att utbyta både yrkesmässiga och personliga erfarenheter av att arbeta inom byggindustrin.

NCC respekterar alla människors lika värde och ser olikheter i kompetens och bakgrund som en resurs för innovation, kreativitet och ökad konkurrenskraft. Många kvinnor uttrycker att det är roligt och utvecklande att arbeta i produktionen, men än så länge är kvinnor underrepresenterande på Sveriges byggarbetsplatser. Därför fyller nätverk som Stella en viktig funktion för att stärka kontakten med kvinnor i samma situation.

I dag arbetar cirka 1 000 kvinnor inom NCC:s svenska verksamhet. För att NCC ska kunna förverkliga sin vision att förnya branschen krävs förändrade attityder och strukturer. Vi behöver öka andelen kvinnor på chefsnivå och på andra roller i företaget. NCC:s målsättning är att vi ska spegla det samhälle vi verkar i, att inget kön ska finnas representerat till mer än 70% av ett team.

Regionala nätverk

Verksamheten bedrivs i fem nätverk, som vart och ett leds av en eller flera coacher. Varje nätverk bestämmer sitt eget program, där medlemmarna har stora möjligheter att påverka programmet. De regionala nätverken träffas regelbundet

Nätverket Stella bildades hösten 1998 av ett antal kvinnliga medarbetare i produktionen, som under en tid via mejl skapat en allt tätare kontakt för yrkesmässigt och personligt erfarenhetsutbyte. Idag har Stella drygt 500 medlemmar och leds av en styrgrupp. Stella har bidragit till ett ökat fokus på jämställdhetsfrågor inom NCC. Stella har bidragit till att en rad viktiga beslut tagits inom företaget och ökat fokus på att det ska finnas fler kvinnliga ledare.