Årsstämma 2023

NCC AB:s årsstämma ägde rum på SPACE Arena, Sergelarkaden, Sergels torg, Stockholm, fredagen den 31 mars 2023, kl. 14.30.

Se Tomas Carlssons tal från årsstämman 2023

Utdelning

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 6,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2022, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 3,00 SEK är den 4 april 2023 och för den andra utbetalningen om 3,00 SEK den 6 november 2023.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2022 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar.

Styrelsearvoden

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 500 000 SEK exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat med 1 500 000 SEK (oförändrat) till styrelsens ordförande och 500 000 SEK (oförändrat) till övriga ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övriga ledamöter. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot. Beslutade utskottsarvoden är oförändrade.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, vilket är en ökning med en ledamot. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Alf Göransson, Simon de Château, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Birgit Nørgaard. Cecilia Fasth och Daniel Kjørberg Siraj valdes till nya ledamöter. Till ordförande valdes Alf Göransson. Ledamoten Geir Magne Aarstad hade avböjt omval. Information om styrelseledamöterna finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Revisor

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2024. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning

Till valberedningen valdes Peter Hofvenstam (verkställande direktör Nordstjernan), Simon Blecher (fondförvaltare vid Carnegie Fonder), Trond Stabekk (CFO OBOS) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Peter Hofvenstam som ordförande.

Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram

Vidare beslutade årsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2023 Aktieprogram) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2023 Aktieprogram bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B för deltagare i aktieprogrammet samt överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader för programmet. En fullständig beskrivning av LTI 2023 Aktieprogram finns i kallelse till årsstämma, som återfinns på NCC:s webbsida.

Indragning av egna aktier, etc

Slutligen beslutade årsstämman om minskning av aktiekapitalet med 69 398 928 kronor genom indragning av 8 674 866 egna aktier av serie B samt ökning av aktiekapitalet med 69 398 928 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, för att återställa aktiekapitalet.