Årsstämma 2017

Välkommen till NCC AB:s årsstämma som kommer att hållas på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm, onsdagen den 5 april 2017, kl. 16.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30, då lättare förtäring serveras. Närmaste tunnelbanestation är Stadion (röd linje nr 14). Busslinjerna nr 4 och nr 72 stannar vid hållplats Musikhögskolan.

Anmälan kan ske på NCC:s webbplats (se länk längre ned på denna sida), per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 54, senast den 30 mars 2017. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här på NCC:s webbplats och kan skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut till den som anmält sig. Om inträdeskort inte har kommit anmäld aktieägare tillhanda i tid till stämman, på grund av förseningar i postgången, kan inträdeskort erhållas i entrén till stämmolokalen.

Årsredovisningen, beslutförslagen samt yttrandena kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på denna webbplats senast den 14 mars 2017.