Årsstämma 2022

NCC:s årsstämma hölls i Stockholm tisdagen den 5 april 2022.

Vid årsstämman fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, utdelning samt bemyndigande för styrelsen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Vid årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 6,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 3,00 SEK är den 7 april 2022 och för den andra utbetalningen om 3,00 SEK den 8 november 2022.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, vilket är en minskning med en ledamot. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad, Alf Göransson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson samt Simon de Château. Till ordförande valdes Alf Göransson. Ledamoten Viveca Ax:son Johnson hade avböjt omval.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 000 000 SEK exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat med 1 500 000 SEK (oförändrat) till styrelsens ordförande och 500 000 SEK (oförändrat) till övriga ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övriga ledamöter. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot. Beslutade utskottsarvoden är oförändrade.