Årsstämma 2018

Välkommen till NCC AB:s årsstämma som äger rum på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Royals entré, Stallgatan 6, Stockholm, onsdagen den 11 april 2018, kl. 16.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30, då lättare förtäring serveras.

Anmälan kan ske på NCC:s webbplats (se länk längre ned på denna sida), per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 54, senast torsdagen den 5 april 2018. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga här på NCC:s webbplats och kan skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut till den som anmält sig. Om inträdeskortet inte har kommit anmäld aktieägare tillhanda i tid till stämman, på grund av förseningar i postgången, kan inträdeskort erhållas i entrén till stämmolokalen.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt revisorns yttrande kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på denna webbsida senast den 21 mars 2018.

Ann-Marie_Hedbeck_beskuren
Ann-Marie Hedbeck

Tillförordnad chefsjurist, NCC AB