Återvinning och deponering av asfalt, schakt- och fyllnadsmassor

Inom NCC arbetar vi med att främja återanvändning och återvinning av material, entreprenadberg, asfalt, betong, jord, schakt- och fyllnadsmassor från byggprojekt. Vi kan också erbjuda deponering av vissa material då återanvändning eller återvinning är svår att åstadkomma.

Vilken avfallstyp vill du återvinna eller deponera? (steg 1 av 4) (*)

Kontakta Kundcenter om du vill lämna in övrigt material än ovanstående

Allmänna uppgifter

Hur många inleveranser avser ansökan?

Uppgifter om fastigheten (steg 2 av 4)

Specificera materialet 

Välj asfaltstyp
Välj tegeltyp
Välj betongtyp
Vilken typ av armering finns i betongen?
Välj masstyp

Från vilken verksamhet kommer avfallet? (steg 3 av 4)

Ange från vilken verksamhet avfallet kommer

Jord- och schaktmassor

Utgörs massorna av fyllnadsmassor, dvs av massor som tidigare tillförts platsen?
Kommer massorna från en fastighet där industriverksamhet eller saneringsarbeten förekommit, eller där det historiskt sätt förekommit någon form av utsläpp?
Finns det eller har det funnits avfallsupplag, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar i mark som kan ha förorenat mark och grundvatten?
Innehåller massorna byggavfall eller trä (betong, tegel, stubbar, trä mm) och/eller har avvikande lukt eller färg?
Har massorna uppstått vid schaktning av vägdiken eller banvallar?
Innehåller massorna giftiga eller invasiva främmande arter t.ex. jätteloka eller parkslide?
Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor (a-e) skall en miljöteknisk markundersökning eller analysresultat från provtagning bifogas som bekräftar att avfallet är utan risk för negativ miljöpåverkan. Följande bifogas:

Betong och tegel

Kommer avfallet från rivning av någon typ av byggnad eller annan form av anläggning?
Finns det eller har det funnits industriverksamhet, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar som kan ha förorenat avfallet?
Finns risk att bygg- och rivningsavfallet innehåller trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, tapetrester, tjärpapp, målarfärg, spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening?
Om ni svarat ja/vet ej på ovanstående under punkt 6 frågar ska analysresultat eller rivningslov/startbesked rivningsanmälan bifogas. Följande bifogas:

Asfalt

Har asfaltmassorna avvikande lukt?
Finns risk att massorna innehåller asfalt som lades innan 1980?
Asfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt <70 mg/kg PAH-16. Om ni svarat Ja/Vet ej på ovanstående frågor under punkt 7 ska analysresultat bifogas. Analysresultat bifogas:

Behövs det säkerhetsåtgärder för deponering? (steg 4 av 4)

Övrig information

Underskrift av avfallsproducent

  • Avlämnat avfall som inte överensstämmer med anmälan och som inte uppfyller kraven i bilaga ”Anläggningsspecifika krav vid införsel av avfall” avvisas. Varje anläggning har sina egna Anläggningsspecifika krav som du hittar hos respektive anläggning.
  • Avfall som redan är tippat ska hämtas inom 7 dagar. I annat fall skickas det till godkänd mottagningsanläggning.
  • Samtliga kostnader för provtagning, analys, transport och omhänder-tagande vid godkänd mottagningsanläggning debiteras faktura- mottagaren. Utöver detta utgår en avgift på  15 000 kr som ska täcka de administrativa merkostnader som uppkommer.
  • De uppgifter du lämnar till NCC, när du fyller i detta formulär, behöver vi för att kunna genomföra och administrera ditt eller dina önskemål. I och med att du godkänner uppgifterna godkänner du även att dessa registreras. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Vilken information behöver du lämna om materialet?

Vi behöver veta:

  • Vem du är och kontaktuppgifter till dig
  • Vad det är för material som vi ska ta emot
  • Materialets avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927)
  • Varifrån materialet kommer
  • Hur materialet har uppstått
  • Om det finns provtagning, kontroller eller analyser kopplade till materialet

Alla våra anläggningar har villkor som styr verksamheten, vad vi får lov att ta emot, återvinna eller deponera. Möjligheterna och tillstånden ser olika ut från anläggning till anläggning. Under Företag på respektive anläggningssida framgår de anläggningsspecifika villkor som finns för den aktuella anläggningen. Där finns också kontaktuppgifter till våra säljare om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Ska du återvinna eller deponera uppgrävd eller fräst asfalt?

För införsel av uppgräv asfalt eller fräst asfalt till någon av våra asfaltfabriker finns asfaltsspecifika regler.

Dessa anläggningar kan ta emot återvinning och deponering

Län
Ort
Anläggning
Dalarna Falun Falukrossen
Gävle Storvik Hammarbyheden
  Bollnäs Växbo
  Gävle Sälgsjön
Halland Halmstad Stjärnarp
  Halmstad Biskopstorp
Jönköping och Kronoberg Växjö Växjö
  Värnamo Näsbyholm
  Vetlanda Vetekross
  Jönköping Ubbarp
Skåne Lund Södra Sandby (endast asfalt)
Stockholm Märsta Arlandakrossen
  Åkersberga Rydbokrossen
  Tumba Hamra grus
Södermanland Eskilstuna Folkesta
  Eskilstuna Åsby Kjula
Uppsala Uppsala Vedyxa
  Enköping Sneby bergtäkt
Värmland Karlskoga Våtsjötorp
  Kil Sofiedal bergtäkt
  Kristinehamn Östervik
Västerbotten Umeå Bergsboda
  Umeå Brännland
  Umeå Stöningsberget
Västernorrland Sundsvall Råsta
  Härnösand Kittjärn
Västra Götaland Borås Ramnaslätt
  Kungälv Skälebräcke
  Stenungsund Ödsmål
  Göteborg Tagenekrossen
  Tjörn/Wallhamn Wallhamn
Östergötland Åtvidaberg Dalagrus
  Mjölby Hultersand
  Motala Kolmetorp Täkt
  Norrköping Skärlunda
Örebro Örebro Dylta