Införsel av material

Inom NCC Ballast arbetar vi med att främja återanvändning och återvinning av material, entreprenadberg, asfalt, betong, jord och schaktmassor från byggprojekt. Vi kan också erbjuda deponering av vissa material då återanvändning eller återvinning är svår att åstadkomma.

För att vi på NCC ska kunna hjälpa dig som kund med hantering av ditt överskottsmaterial eller avfall behöver vi information från dig

Vi behöver veta:

  • Vem du är och kontaktuppgifter till dig
  • Vad det är för material som vi ska ta emot
  • Materialets avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927)
  • Varifrån materialet kommer
  • Hur materialet har uppstått
  • Om det finns provtagning, kontroller eller analyser kopplade till materialet

Exakta frågor framgår av införselformuläret som du fyller i via hemsidan. När du trycker på skicka skickas den ifyllda informationen till vårt Kundcenter varifrån du kommer få en bekräftelse om att informationen är mottagen. Tänk på att vara ute i god tid, minst tre dagar gärna fler, innan tänkt införsel då informationen om materialet behöver kontrolleras mot anläggningens villkor och införseln på bästa sätt förberedas. Då kontrollen är klar och införseln förberedd kommer du att få ett ordernummer som ska anges av chauffören i samband med införseln.

Alla våra anläggningar har villkor som styr verksamheten, vad vi får lov att ta emot, återvinna eller deponera. Möjligheterna och tillstånden ser olika ut från anläggning till anläggning. Under Företag på respektive anläggningssida framgår de anläggningsspecifika villkor som finns för den aktuella anläggningen. Där finns också kontaktuppgifter till våra säljare om du har ytterligare frågor eller funderingar.

För införsel av uppgräv asfalt eller fräst asfalt till någon av våra asfaltfabriker finns asfaltsspecifika regler, läs mer här.

Grundläggande karaktärisering av avfall

Uppgifter om avfallsproducent, fakturamottagare, transportör och mängd

Karaktäriseringen avser

Uppgifter om objektet

Klassificering

Benämning och avfallskod enligt avfallsförordningen
Verksamhet där avfallet uppstått

Verksamhet där avfallet uppstått

Jord- och schaktmassor

Utgörs massorna av fyllnadsmassor, dvs av massor som tidigare tillförts platsen?
Kommer massorna från en fastighet där industriverksamhet eller saneringsarbeten förekommit, eller där det historiskt sätt förekommit någon form av utsläpp?
Finns det eller har det funnits avfallsupplag, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar i mark som kan ha förorenat mark och grundvatten?
Innehåller massorna byggavfall eller trä (betong, tegel, stubbar, trä mm) och/eller har avvikande lukt eller färg?
Har massorna uppstått vid schaktning av vägdiken eller banvallar?
Innehåller massorna giftiga eller invasiva främmande arter t.ex. jätteloka eller parkslide?
Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor (a-e) skall en miljöteknisk markundersökning eller analysresultat från provtagning bifogas som bekräftar att avfallet är utan risk för negativ miljöpåverkan. Följande bifogas:

Bygg- och rivningsavfall (t.ex. betong eller tegel)

Kommer avfallet från rivning av någon typ av byggnad eller annan form av anläggning?
Finns det eller har det funnits industriverksamhet, kemikalielagring, cisterner/tankar, oljeavskiljare eller ledningar som kan ha förorenat avfallet?
Finns risk att bygg- och rivningsavfallet innehåller trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, tapetrester, tjärpapp, målarfärg, spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening?
Om ni svarat ja/vet ej på ovanstående under punkt 6 frågar ska analysresultat eller rivningslov/startbesked rivningsanmälan bifogas. Följande bifogas:

Asfalt

Har asfaltmassorna avvikande lukt?
Finns risk att massorna innehåller asfalt som lades innan 1980?
Asfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt <70 mg/kg PAH-16. Om ni svarat Ja/Vet ej på ovanstående frågor under punkt 7 ska analysresultat bifogas. Analysresultat bifogas:

Säkerhetsåtgärder vid deponering

Uppgifter om extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas vid deponering (t.ex. flytbenägna lermassor mm)

Övrig information

Underskrift av avfallsproducent

Avlämnat avfall som inte överensstämmer med anmälan och som inte uppfyller kraven i bilaga ”Anläggningsspecifika krav vid införsel av avfall” avvisas. För redan tippat avfall ska kunden hämta det inom 7 dagar. I annat fall skickas det till godkänd mottagningsanläggning. Samtliga kostnader för provtagning, analys, transport och omhändertagande vid godkänd mottagningsanläggning debiteras fakturamottagaren. Utöver detta utgår en avgift på 15 000 kr som ska täcka de administrativa merkostnader som uppkommer.