Riskhantering

Riskhantering handlar om att identifiera, bedöma och prioritera risker i verksamheten. Vägledande åtgärder kan då vidtas för att minimera sannolikheten för och konsekvenserna av en incident.

Riskhantering är en central och viktig del i NCC:s verksamhet. Det är en aktuell fråga som ständigt står i fokus i koncernens olika bolag, funktioner och enheter. Riskhantering är integrerat i ledningens och enheternas interna processer, i form av arbetsrutiner och riktlinjer som ofta är utformade specifikt kring riskfördelning och -minimering.

Genom att använda och följa våra system arbetar vi aktivt med riskhantering enligt metoder som har tagits fram av experter på respektive område. Det innebär också att många "vardagliga" aktiviteter som sker rutinmässigt i våra byggprojekt är viktiga delar av den övergripande riskhanteringen.

Exempel på delar i den övergripande riskhanteringen:

  • Uppstartsmöten, interna kontroller och inspektionsplanering
  • Schemaläggning, arbetsplanering, skyddsronder och miljöplaner
  • Risk- och möjlighetsanalyser

Det viktigaste verktyget för systematisk riskhantering i våra byggprojekt är risk- och möjlighetsanalys. Den börjar på försäljningsstadiet och uppdateras ständigt under hela byggprocessen. Målet är att få en säker och förutsägbar byggprocess och ett projekt som genomförs inom fastställda ramar.
Risk- och möjlighetsanalysen är utformad i linje med ISO 31 000 (Riskhantering - principer och riktlinjer).

Syftet med risk- och möjlighetsanalysen är att belysa de specifika detaljerna i varje enskilt projekt och systematiskt identifiera, analysera och hantera risker och möjligheter. Att vidta lämpliga åtgärder minimerar sannolikheten för och verkan av risker och maximerar sannolikheten för och effekterna av möjligheter.

Risk- och möjlighetsanalysen hjälper oss att ta ansvarsfulla beslut, fastställa prioriteringar och bedöma vilka olika handlingssätt som finns. Genom att tillämpa en systematisk strategi för arbetsprocessen får vi insikt i risker och möjligheter, vilket gör att vi kan göra successiva förändringar och lära oss av tidigare händelser.