Väglaboratorier

Hjälp med provtagning eller kontroll av material för mark, vägbyggnad, beläggning, betong eller återvinning. NCC har en väl utvecklad laboratorieorganisation i Sverige, vilken fungerar som ett aktivt stöd åt produktionen med såväl provtagning, analyser, support och produktutveckling. Vi bistår även med våra tjänster vid skadeinventeringar och förslag till tänkbara åtgärder. Förutom att hjälpa vår egen koncern, utför vi även ett stort antal uppdrag åt externa kunder.

NCC har en väl utvecklad laboratorieorganisation i Sverige, vilken fungerar som ett aktivt stöd åt produktionen med såväl provtagning, analyser, support och produktutveckling. Vi bistår även med våra tjänster vid skadeinventeringar och förslag till tänkbara åtgärder. Förutom att hjälpa vår egen koncern, utför vi även ett stort antal uppdrag åt externa kunder.

ISO/IEC 17025 och ISO 14001

De flesta av våra laboratorier är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025, utfärdat av Swedac. Ackrediteringen innebär att vårt kvalitetssystem bland annat säkerställer krav på oberoende, opartiskhet, integritet och teknisk kompetens. Särskild hänsyn tas till krav på integritet och sekretess. All personal på har tystnadsplikt och information rörande analysresultat får endast lämnas ut till de personer som överenskommits. Samtliga laboratorier är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Analysrekvisition

Väglaboratoriet behöver veta vilka analyser du som kund vill ha utfört på ditt material, om analysen ska jämföras mot objektspecifika krav eller gentemot något regelverk. Vi ser gärna att du i kommunikationen med laboratoriet använder blanketten "analysrekvisition" som återfinns i högerkolumnen.

Provtagningsmängder

För att veta hur mycket material laboratoriet behöver för att kunna utföra de analyser du som kund vill ha utförda kan du få hjälp av dokument "provmängder" som återfinns i högerkolumnen.

Metodbenämning, mätosäkerhet, metodavsteg och förenklad rapportering

I analysrapporter från NCC Roads väglaboratorier finns en hänvisning till en kundbilaga. Denna förtydligar hur NCC tillämpar metoderna samt anger mätosäkerheten för respektive metod. Dokumentet "kundbilaga" återfinns i högerkolumnen.

Kontakta oss

Vänd dig gärna till något av våra väglaboratorier, om du önskar hjälp med provtagning eller kontroll av material för mark, vägbyggnad, beläggning, betong eller återvinning. Vi ställer självklart även upp med support och rådgivning.

Jord och sten

När det gäller kontroll av sten- och jordmaterial kan vi bland annat bestämma:

 • Kornstorleksfördelning, inkl. grovkornhalt
 • Korndensitet
 • Vattenabsorption
 • Flisighetsindex
 • Krossytegrad
 • MicroDeval-värde
 • LosAngeles-tal
 • Kulkvarnsvärde
 • LT-index
 • Fuktkvot/halt
 • Glimmerhalt i finfraktion
 • Metylenblå-värde
 • Sandekvivalent
 • Förekomst organiska föroreningar
 • Kapillär stighöjd

Vi utför även:

Provtagning

 • Analys av järnvägsmakadam
 • Förenklad petrografisk beskrivning
 • Packningskontroll av jord och bergmaterial
 • Förenklad petrografisk beskrivning
 • Labbkrossning av bergprover
 • Bedömning av materialtyp, tjälfarlighetsklass och jordart
 • Mätning av totalstrålning från berggrund eller material
 • Typprovning som utgör underlag för CE-märkning

Asfalt och beläggning

När det gäller kontroll av beläggning och asfaltmassa kan vi bland annat bestämma:

 • Bindemedelshalt och kornstorleksfördelning
 • Hålrumshalt (skrym- och kompaktdensitet)
 • Stabilitet och flytvärde
 • Pressdraghållfasthet
 • Mjukpunktsförändring
 • Bindemedelsegenskaper
 • Vidhäftningsegenskaper genom ITSR, rullflaska och vändskak
 • Slitage enligt Prall
 • Stabilitet, Dynamisk kryptest
 • Förekomst av stenkolstjära

Vi utför även:

 • Provtagning av asfaltmassa och beläggning
 • Proportionering
 • Tillverkning av provkroppar
 • Återvinning av bindemedel för vidare analys
 • Skadeinventering