Bild på en vattenkraftstation, där vatten forsar i en flod samtidigt som lyftkranar, bostadshus och skog syns i bakgrunden.

Vattenkraftstation i Hissmofors, Krokom

Vattenkraftstation med genomtänkt etablering.

Vid Indalsälven i Krokoms kommun har NCC rivit och byggt en ny vattenkraftstation – Hissmofors VI. Kraftstationen är basen i Jämtkrafts produktion. NCC tog fram en klimatdeklaration som visade hur mycket koldioxid och växthusgaser projektet släppte ut under genomförandet. Kraftstationen var över 70 år gammal. Det var vid projektstart den äldsta anläggningsdelen som bytts ut för att ge högre produktion. Kapaciteten förbättrades med cirka tre procent.

Arbetet omfattade byggarbeten för installation av två nya turbiner och generatorer, rivning av befintliga anläggningar samt sanering av området. För att kunna utföra arbetena byggdes också två fångdammar varav uppströmsfångdammen var en cellspontkonstruktion.

Befintliga kontaminerade jordmassor fraktades till Umeå för deponering. NCC etablerade även en lokal deponi på byggområdet med reningsanläggning för vattenhanteringen under byggtiden. Under byggtiden lades även pengar undan för fiskevårdande åtgärder.

Orsaken till ombyggnaden var att byta ut utrangerad utrustning för att få en mer tillförlitlig anläggning samt att rena området från föroreningar från lång tids industriverksamhet. Målet med moderniseringen var alltså inte att höja elproduktionen, utan att byta ut två gamla verk. Den treprocentiga höjningen blev en bonus vilken motsvarade cirka 10 000 gigawattimmar, uppvärmning av cirka 1 400 villor under ett år.