En smal väg guppar och svänger åt vänster bland tät barrskog.

Säkrare väg Uppsala-Östhammar

Såväl förbättrad trafiksäkerhet som framkomlighet står i fokus när NCC bygger om delar av den olycksdrabbade väg 288 mellan Uppsala och Östhammar.

Den sex mil långa väg 288 är huvudstråket som förbinder Östhammars kommun med Uppsala och Mälardalen. Vägsträckan är en mycket viktig förbindelse för regionen då Östhammar är den enda kommunen i Uppsala län som saknar spårbunden kollektivtrafik. Sträckan har varit olycksdrabbad och i dåligt skick, med många kurvor och bristfällig sikt.

NCCs ombyggnadsarbete pågår för fullt. Den 1,4 mil långa sträckan Alunda-Hov breddas från åtta till tretton meter, mitträcken byggs till och även omväxlande dubbla körfält för mötesfri omkörning läggs till. När arbetet är klart i november 2015 förbättras både framkomligheten och trafiksäkerheten, och hastighetsbegränsningen kan höjas från 70 till 100 kilometer i timmen.