Framgångsrik strategisk partnering i Fräknestranden

Tack vare strategisk partnering fick Västvatten och NCC till en effektiv erfarenhetsöverföring mellan delprojekten i Fräknestranden vilket har resulterat mycket god totalekonomi i projektet. Lars Ålander, projektledare och ombud på Västvatten AB, är mycket nöjd.

"Kompetensen hos entreprenörerna var också väldigt olika och vi lade mycket tid på att lära upp platsledningen i varje delprojekt för att få till arbetet på det sätt som är viktigt för oss. Det tog för lång tid, vi behövde effektivisera – därför tog vi ett omtag,"
- I partnering kan vi dra nytta av entreprenörens kompetens och erfarenheter i planeringen av arbetet. Att skriva ett förfrågningsunderlag till komplexa VA-projekt och få med precis alla detaljer kräver många timmars arbete och risken är att man ändå inte får med 100 procent av alla parametrar. Då är det ett mer effektivt utnyttjande av VA-kollektivets pengar att dra nytta av entreprenörens kunskaper, säger Lars Ålander på Västvatten.
- Vi har lagt mycket tid på att planera så att inga boende har blivit utelåsta från sina hem och att de ska kunna ta sig förbi oss när vi jobbar, inte alltid med bil dock. Det har varit lite olika lösningar; tillfälliga gångstigar, trappor och gångbryggor. Vi har byggt tillfälliga gång- och cykelbanor, lagt igen schakter på helgerna så närboende har kunnat ta sig in och ut från sina fastigheter, med mera, säger Robin Eriksson, projektchef NCC Infrastructure.
Det är stor variation på inkopplingarna som ska göras; var i förhållande till huvudledningen husen som ska kopplas in befinner sig nära, långt ifrån, på en tomt med självfall eller med pumpstation. Det är inte fråga om one size fits all, det gäller att hitta rätt kombination av insatser för att få det att fungera för såväl den enskilda fastigheten som för hela systemet.
Det bohuslänska klimatet är en faktor som kan vara försvårande, vintern kan vara oerhört kall och blåsig, hösten kan innebära kraftiga vindar och horisontalregn, medan sommaren bjuder på strålande sol och höga temperaturer.
Vi är väldigt nöjda med NCC-gänget och deras sätt att jobba. De har mött våra förväntningar till 110 procent. Totalekonomin i projektet är mycket bättre än vi förväntat oss. Och så är det mycket roligare att jobba med mjuka parametrar.
Lars Ålander, Västvatten
Robin Eriksson

Projektchef, NCC Infrastructure

Robin Eriksson är övergripande ansvarig för NCC:s insatser i det aktuella projektet. Han driver många projekt i partnering och uppskattar samarbetsformen:
- Att jobba i partnering är utvecklande, du kan bli delaktig i lösningar och verkligen bidra med din kompetens. Men det krävs rätt personer att arbeta så här, personer som har projektets bästa i fokus för allt som görs.

Vi ser redan nu förbättringar i närmiljön. Man kan se det i bäckar och diken som tidigare var smutsiga och igenväxta att nu är det rent och fint och att djurlivet har återkommit.
Lars Ålander, Västvatten
Strategisk partnering innebär att vi samverkar i en serie projekt. Lärdomar förs vidare mellan projekten och vi blir mer samspelta, effektiva och snabba tillsammans.