Tvärbanans hållplats Solna centrum, med dubbelspår och plattform på vardera sida.

Tvärbanan etapp 2 och 3, Stockholm

Tvärförbindelser i kollektivtrafiken har länge varit en bristvara i Stockholm. Tvärbanan blev en välkommen lösning där NCC fick förtroendet att bygga etapp 2 och 3.

Behovet av att bygga ut kollektivtrafiken i Stockholm är stort. När det var dags att utöka tvärförbindelserna fick NCC förtroendet att bygga etapp 2 och 3 av Tvärbanan. Projektet genomfördes i samverkan med SL.

Förbättrade kommunikationer mellan Ulvsunda och Solna centrum

Etapp 2 och första delen av etapp 3 som mäter 3,2 kilometer, stod klar 2012. Sträckan löper mellan Ulvsunda och Solna centrum och går genom såväl Stockholm samt Sundbyberg som Solna stad.

Under byggtiden anlade vi bland annat fem stationer, betongtråg, spontkaj och två broar. Arbetena omfattade själva spårområdet samt angränsande ytor, grundförstärkningar, vägomläggning, bergsskärning och spårvallar med mera. I viss mån utförde vi även trafiklösningar i anslutning till spårområdet. Tydlig projektstyrning, VDC och en innovativ lösning där stora delar av projektet utfördes på en provisorisk väg, var nyckelfaktorer som bidrog till ett smidigt projekt. Tack vare en upplagsyta nära arbetsområdet kunde vi dra ner på transporterna och återvinna i stor utsträckning.

Spårvagnstrafik mellan Solna centrum och Solna station

Sista delen Tvärbanans etapp 3 var den mest komplicerade. Arbetet innebar en rad utmaningar – inte minst vad gäller innovativa lösningar och att minimera störningar under byggtiden. Den svårhanterliga terrängen med stora mängder lösa jordmassor omöjliggjorde sprängning. Därför använde vi oss bland annat av tekniken "cut and cover" som enkelt uttryckt innebär att tunneln gjuts i öppet schakt. Därefter bygger man upp tunnelgolv, vägar och tak på dikets botten för att slutligen återfylla. Tunnlarna byggdes på tre fronter samtidigt.

I samband med att tunnlarna och trågen byggdes forslades sammanlagt 30 000 kubikmeter jord och 40 0000 kubikmeter berg bort. För att ge plats åt det pågående arbetet flyttade vi och lade om rör, kablar samt ledningar i marken.

I augusti 2014 kunde allmänheten äntligen börja åka spårvagn mellan Solna centrum och Solna station.