Gamla turbiner i Långgölsmöla kraftstation.

Turbin- och generatorbyte i Långgölsmåla kraftstation.

NCC Sverige AB fick i uppdrag av Olofströms Kraft att utföra ombyggnadsarbeten i samband med turbin- och generatorbyte i Långgölsmåla kraftstation, belägen längs Ronnebyån. Kraftstationen, som togs i drift 1935, var i behov av ombyggnad och effektivisering.

Långgölsmåla kraftstation moderniserades med ny turbin och generator. Dessutom utökades maxflödet från 11 m³ per sekund till 15, vilket har kunnat ske genom omfattande byggnadsarbeten och en ny Ø1700 mm 4-skovlig TURAB-turbin av Kaplanmodell och generator. Högsta effekt på turbinaxeln är 1451 KW vid Qmax=15m³/s och Hn=10,7 m.

I projektet som utfördes som en samverkansentreprenad agerade NCC som totalentreprenör med samordningsansvar. Projektet var uppdelat i 3 delar; bygg, turbin och el.

Omfattning

Byggentreprenaden omfattade projektering, konstruktion, rivning av befintligt sugrör och sumpväggar, formning, armering och ingjutning av levererade gods typ nytt sugrör med av NCC gjutet betongtak samt betongväggar, olika ingjutningsgods såsom rör i olika dimensioner för mätning och kontroll av flödet.

Förutsättningar

Ovan nämnda arbeten krävde förstärkning av befintlig vägg vid nödutskovet.
Med detta menas att man vid ett onormalt tillflöde kan öppna en kanal vid sidan om och även om det uppstår ett stopp i turbinen så öppnas det per automatik. Det var även nödvändigt att torrlägga utloppskanalen nedströms på en yta av ca 0,5 hektar. För att möjliggöra torrläggningen anlades en fångdamm nedströms en befintlig bro K50.

Mikael Allsten

Projektchef, NCC Infrastructure