Lamelhus med mörkbrun tegelfasad radar upp sig från kamerans position och bortåt. Bredvid går en gångstig med träd längs sidan.

Hållbar renovering i Runby och Sigma, Upplands Väsby

NCC har renoverat bostadsområdena Runby och Sigma i Upplands Väsby.

Projektet omfattar cirka 1000 hyresrätter som tillhör kommunägda Väsbyhem. Husen som inte hade renoverats sedan de byggdes på 60-talet har fått sig ett rejält lyft i och med att el-, luft och rörinstallationer bytts. Även ytskikt och snickerier har bytts. Lägenheterna har handikappanpassats i olika omfattning, ibland även med hiss, och de renoverade lägenheterna motsvarar i princip nyproduktionsstandard.

Energieffektivisering byggs in

Olika nivåer av energieffektivisering har byggts in, och den senare delen av projektet, cirka 500 lägenheter, har byggts om till lågenergihus med energiförbrukningar som markant understiger nyproduktionskraven.

NCC och Väsbyhem tecknade 2006 ett partneringavtal för projektet. En av de främsta anledningarna till att partnering valdes som samarbetsform var för att få en effektiv erfarenhetsåterföring från etapp till etapp. Samarbetet har utformats med gemensamt formulerade mål avseende omfattning, tid och kvalitet.

Projektet genomfördes med öppen ekonomi parterna emellan. Underentreprenörer och konsulter valdes omsorgsfullt ut för att långsiktigt bilda ett effektivt och lärande team. Projektet som sträckte sig över fem år omfattade mellan 200 och 300 lägenheter per år.

Gemensamma mål

I ett renoveringsprojekt där hyresgästerna hela tiden finns närvarande är relationen med dessa viktig. Därför har partneringorganisationen haft ett gemensamt mål att dialogen med kunderna ska vara god och att informationen ska vara tydlig och kontinuerlig.

Eftersom upprustningen varit ett långtgående samarbete har ett självklart mål också varit att projektet kontinuerligt ska effektivisera hela processen och sänka totalkostnaden. Det har även varit viktigt att lägga fokus på tidsstyrningen då man p.g.a. hyresgäster som väntar på att flytta tillbaka inte kan bli försenade.

I sann partneringanda var även ett av målen att ställa upp för varandra och hjälpas åt över yrkesgrupperna.

Organisation och partneringprocessen

Som i alla partneringprojekt har organisationen noga valts ut och i detta projekt har även underentreprenörerna valts strategiskt för ett långsiktigt och nära samarbete. Eftersom de var med i ett tidigt skede kunde man gemensamt göra kloka val som sänkt installationskostnaderna. Tillsammans har alla varit med och planerat och optimerat byggprocessen och logistiken. Genom att ta med sig erfarenheter från etapp till etapp och arbeta strategiskt har projektet lyckats effektivisera arbetsprocessen och hela tiden förbättra servicen för hyresgästerna. Arbetet med erfarenhetsåterföring har skett dagligen och legat till grund för detta framgångsrika projekt.

Med detta avtal har vi på Väsbyhem tagit tag i det berg av underhållsarbete som Sverige har framför sig. NCC och avtalsformen partnering är en idealisk kombination i denna typ av projekt.

“Med detta avtal har vi på Väsbyhem tagit tag i det berg av underhållsarbete som Sverige har framför sig. NCC och avtalsformen partnering är en idealisk kombination i denna typ av projekt.”

- Ulf Dohnhammar, VD Väsbyhem