Riksväg 25 Sjöatorp-Alvesta, asfalt och beläggning

NCC har på uppdrag av Trafikverket byggt om riksväg 25 i södra Sverige till en delad motorväg med mitträcke. Asfalten som användes i projektet tillverkades med 50% lägre CO2-utsläpp än vid traditionell produktion.

NCC:s uppdrag omfattade att bredda vägen och bygga en ny 4 km lång sträcka av delad motorväg. NCC:s uppdrag omfattade även två trafikplatser, en trafikledningsplats, två pendlarparkeringar, busshållplatser samt om- och nybyggnation av anslutande allmänna och enskilda vägar.

Som en del av den offentliga upphandlingen ställde Trafikverket krav på att hela projektet skulle ge en CO2e-reduktion på minst 15 procent.

Asfalt producerad med 70% lägre CO2e

Under projektets gång producerade NCC asfalt med i genomsnitt 15 kg CO2e/ton asfaltmassa för projektet som helhet, för slitytan var genomsnittet 20 kg CO2e/ton asfaltmassa.  

Jämfört med Klimatkalkyls emissionsfaktor på 49 kg CO2e/ton asfaltmassa uppnådde NCC en minskning med cirka 70 procent för den totala mängden asfaltmassa som produceras, och cirka 60 procent för slitytan.

Asfalten som användes i projektet hämtades från NCC:s asfaltverk i Ubbarp utanför Jönköping. Den kraftiga minskningen av CO2-utsläppen var möjlig genom att använda biobränsle (över 90% av anläggningens energiförbrukning hanteras med pellets) och återvunnen asfalt (RA) kunde NCC leverera en asfalt med mindre CO2 utan att påverka kvaliteten på den färdiga beläggningen.

Asfaltering nattetid