Tidaholmsanstalten, Kriminalvården

Ombyggnation av anstalten Rödjan

NCC har fått i uppdrag att bygga om och till anstalten Rödjan i Mariestad för att skapa mer ändamålsenliga lokaler och möta behovet av fler platser. Projektet genomförs samverkan med Specialfastigheter och sker i etapper.

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Anstalten Rödjan är en öppen anstalt, säkerhetsklass 3, som är belägen utanför Mariestad. Anstalten är byggd på 1920-talet och bedriver den största av kriminalvårdens tre jordbruk.

Rödjan har byggts ut i olika omgångar och byggs nu om för att bli mer ändamålsenlig och möta Kriminalvårdens behov av fler platser. Efter ombyggnationen utökas kapaciteten med 192 nya platser. Projektet har en stark miljöprofil och lokalerna kommer även att få lägre energiförbrukning och bättre driftsekonomi. En modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet.

Om- och tillbyggnationen omfattar:

  • Infrastruktur
  • Fyra nya boendehus 
  • Nytt storkök
  • Sysselsättningshus i form av lärcenter och ny träindustri
  • Ny centraladministration
  • Ny ladugård

Samverkar för projektets bästa

Ombyggnationen genomförs i samverkan och sker inom det strategiska samverkansavtal som NCC och Specialfastigheter tecknade under 2019.

Utöver Rödjan pågår också ombyggnation av anstalten Tidaholm, vilket ger stora fördelar och synergier mellan projekten. Samma gemensamma team av personer från båda organisationerna samarbetar kring projekten för att på bästa sätt ta tillvara på den samlade kompetensen och erfarenheten över tid.

Färdigställs i etapper fram till 2025

Genom att de nya boendehusen uppförs med typhus blir byggkostnaden lägre och byggtiden kortas.

Anstalten kommer tas i bruk successivt i takt med att etapperna blir klara. Projektet beräknas vara färdigställt 2025.

Vi kommer tillse en effektiv produktion av anstaltsbyggnader för långsiktig förvaltning för Specialfastigheter. NCC:s styrka i att leda kunden genom den komplexa byggprocessen tillsammans med Specialfastigheters erfarenhet i ändamålsenliga och säkra lokaler är ett vinnande koncept och en framgångsfaktor i byggnationen av dessa samhällskritiska byggnader. Daniel Dahlberg, affärschef på NCC