Tidaholmsanstalten, Kriminalvården

Ombyggnation av Tidaholmsanstalten

NCC har fått i uppdrag att bygga om och till anstalten i Tidaholm för att skapa mer ändamålsenliga lokaler och möta behovet av fler platser. Projektet genomförs samverkan med Specialfastigheter och sker i etapper.

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Tidaholmsanstaltens lokaler byggdes på 1950-talet och byggs om för att bli mer ändamålsenliga, vilket öppnar för en säkrare kriminalvård. Ombyggnaden är en viktig del i att möta Kriminalvårdens behov av fler platser.

Efter ombyggnationen utökas antalet platser från dagens 180 platser till 320. Projektet har en stark miljöprofil och lokalerna kommer även att få lägre energiförbrukning och bättre driftsekonomi. En modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet.

Följande nya byggnader planeras:

  • Fem bostadshus
  • Två sysselsättningshus
  • En byggnad för inpasseringskontroll och administration
  • En bevakningscentral
  • En omlastningscentral
  • Ett nytt centralkök

Samverkar för projektets bästa

Ombyggnationen genomförs i samverkan och sker inom det strategiska samverkansavtal som NCC och Specialfastigheter tecknade under 2019.

Utöver Tidaholm pågår också ombyggnation av anstalten Rödjan i Mariestad, vilket ger stora fördelar och synergier mellan projekten. Samma gemensamma team av personer från båda organisationerna samarbetar kring projekten för att på bästa sätt ta tillvara på den samlade kompetensen och erfarenheten över tid.

Färdigställs i etapper fram till 2028

Under hösten 2021 startade de första arbetena med vägar till byggplatsen, infrastruktur och liknande förberedelser. Därefter inleds arbetet med att förlänga muren utanför nuvarande anstaltsområde, där de första byggnaderna ska byggas. Tack vare det kan hela byggnationen genomföras utan att behöva dra ner på den pågående verksamheten.

Genom att vissa byggnader uppförs med typhus blir byggkostnaden lägre och byggtiden kortas.

Anstalten kommer tas i bruk successivt i takt med att etapperna blir klara. De första bostadshusen beräknas stå klara 2024 och samtliga delprojekt beräknas vara färdigställda under 2028.

Vi kommer tillse en effektiv produktion av anstaltsbyggnader för långsiktig förvaltning för Specialfastigheter. NCC:s styrka i att leda kunden genom den komplexa byggprocessen tillsammans med Specialfastigheters erfarenhet i ändamålsenliga och säkra lokaler är ett vinnande koncept och en framgångsfaktor i byggnationen av dessa samhällskritiska byggnader. Daniel Dahlberg, affärschef på NCC