En så kallad

Norrortsleden, Stockholm

Snabb och säker väg i samklang med naturen.

NCC har byggt sju kilometer mötesfri väg varav en kilometer tunnel på Norrortsleden. Leden förbättrar förbindelserna mellan kommunerna i norra Storstockholm. I oktober 2008 öppnades vägen för trafik.

Arbetet med Norrortsleden genomfördes i en funktionsentreprenad, vilket innebär projektering, byggande och drift- och underhåll i 15 år utifrån ställda funktionskrav.

I åtagandet ingick förutom vägen och tunneln även sju passager, över och under Norrortsleden, två cirkulationsplatser och alla tekniska system för en säker väg.

Norrortsleden har gett många fördelar för både boende i de berörda kommunerna och för trafikanter. Restiderna i rusningstrafik har förkortats dramatiskt och förbindelsen mellan E4 och E18 har blivit säkrare.

Då området kring Norrortsleden präglas av ett rikt djur- och friluftsliv har vi byggt vägen med hänsyn till natur- och kulturlandskapet. Löttingetunneln och två särskilt utformade broar har byggts för att underlätta småviltets och friluftslivets passage över vägen.