Norra Djurgårdsstaden upplagsplats, Stockholm

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har NCC sanerat en gammal upplagsplats för att förbereda för bostadsområde.

Det stenbrott som funnits här har med åren fyllts ut med kalkslam, restprodukter från gasverket, rivningsmassor, sprängsten och annat avfall. Massorna schaktades och lades i olika högar på ett tillfälligt upplagsområde med tät yta och sedimentationsdamm. Kundens miljökontrollgrupp klassificerade sedan jorden i sex olika behandlingsklasser. Massorna sorterades och hanterades utifrån åtgärds-målen. Flytande tjära i en ”tjärsjö” som upptäcktes fick sugas bort med sugbil. Det nära samarbetet mellan entreprenör, byggledning och miljökontrollgrupp har varit en viktig framgångsfaktor.

All hantering dokumenterades noga för kunden i en slutredovisning över genomförda arbeten.

Detaljinformation

 • Sanerad jordmängd:
  Total schaktvolym ca 31 000 m3 varav cirka 42 300 ton fyllnadsmassor <150 mm, ca 12 000 ton förorenad grovfraktion, ca 900 ton tjärindränkt grovfraktion och ca 3 300 ton högförorenat tjärmaterial har transporterats till tillståndspliktig mottagningsanläggning
 • Typ av förorening: PAH:er (tjärprodukter), oljor, cyanider, tungmetaller m.m.
 • Saneringsmetod: Grävsanering och sortering för att minimera mängd som måste köras bort som högförorenat. Tvätt av nertjärade bergväggar
 • Vattenrening: Överskottsvatten levererades via sedimentationsdamm till kundens vattenreningsanläggning (sand- och kolfilter)
 • Saneringsnivå: Schakt ner till berg
 • Övrigt: Hög skyddsnivå med andningsmasker och kemikalie-resistenta kläder. Vattenkanon minskade damm och lukt

Fakta

 • Projekt: Marksanering
 • Kund: Stockholms stad genom dess exploateringsnämnd
 • Byggtid: April 2010–oktober 2010
 • Huvudentreprenör: NCC Infrastructure