En lastbil dumpar vid en avfallsterminal.

Marksanering, Norra Djurgårdsstaden upplagsplats, Stockholm

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har NCC sanerat en gammal upplagsplats för att förbereda för bostadsområde.

Det stenbrott som funnits här har med åren fyllts ut med kalkslam, restprodukter från gasverket, rivningsmassor, sprängsten och annat avfall. Massorna schaktades och lades i olika högar på ett tillfälligt upplagsområde med tät yta och sedimentationsdamm. Kundens miljökontrollgrupp klassificerade sedan jorden i sex olika behandlingsklasser. Massorna sorterades och hanterades utifrån åtgärds-målen. Flytande tjära i en ”tjärsjö” som upptäcktes fick sugas bort med sugbil. Det nära samarbetet mellan entreprenör, byggledning och miljökontrollgrupp har varit en viktig framgångsfaktor.

All hantering dokumenterades noga för kunden i en slutredovisning över genomförda arbeten.