LNG, Nynäshamn

Partneringsamarbete när Sveriges första LNG-terminal byggdes.

I hamnområdet i Nynäshamn har en terminal för flytande naturgas byggts. Till anläggningen byggdes även tillfartsväg, en kaj, tre broar och en glidforms-gjuten gastank. Projektet utfördes indelat i två entre-prenader där den komplicerade gastanken byggdes på uppdrag åt Cryo AB, ett dotterbolag till AGA Gas AB. Kontraktet med Cryo genomfördes som generalentre-prenad. Byggandet av övrig infrastruktur på området var en totalentreprenad åt AGA Gas AB och projektet genomfördes som ett partnering-samarbete.

Byggandet av en gasterminal är installationstekniskt komplext och försvåras ytterligare av att hänsyn måste tas till miljöaspekter och säkerhetsföreskrifter. Stor-leken och komplexiteten på projektet drev AGA Gas AB till att välja partnering för att kunna underlätta kommunikation och samordning.

Gemensamma mål

En partneringdeklaration som samtliga parter gemen-samt tog fram under en uppstartsworkshop belyste de mål som var särskilt viktiga i projektet. En viktig aspekt för organisationen var att ha effektiva och beslutsmässiga möten. Dessutom skulle projektet måna om ett effektivt resursutnyttjande av organisa-tion och hjälpmedel under hela projektet. Slutligen värnade man inom projektet om att man skulle ha ett bra arbetsklimat och verka för goda relationer mellan projektets alla deltagare.

Utvecklingen av projektet har säkerställts genom regelbundna uppföljningar av de gemensamma målen. Dessutom har man haft regelbunden och gemensam riskhantering för att kunna minska antalet överrask-ningar och bättre hantera de som faktiskt uppkom.

Genom det öppna samarbetet som finns i partnering-projekt har förenklingar gjorts. Bland annat har projektet minskat muddringsmängden, ändrat sträck-ningen på vägen och förenklat kajens grundläggning.

Bild på Richard Torpö, affärschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Carina Gran
Richard Thorpö

Affärschef, NCC Infrastructure