Två fordonsvägar - en järnväg och en asfaltsväg, båda under utbyggnad och på väg mot horisonten.

BanaVäg i Väst, E45 Nödinge - Nol, Västkusten

Infrastrukturinvesteringen mellan Göteborg och Trollhättan benämns BanaVäg i Väst – ett unikt samarbete mellan Banverket och Vägverket som innefattar utbyggnaden till dubbelspår på Norge/Vänerbanan samt motorvägsstandard av Rv 45/E45.

NCC har byggt etapperna E12 och E13 på E45 mellan Nödinge och Nol på västkusten.

Etapp 12

Etapp 12 omfattar sex kilometer fyrfilig motorväg längs den nya sträckningen av E45 mellan Nödinge och Nol, samt en lokalväg med tillhörande gång- och cykelbana parallellt med motorvägen.

Dessutom ingår en bro över Hållsdammsbäcken och 2,4 kilometer bullerskärm i betong med glasskärm. Ordersumman uppgår till 344 MSEK.

Etapp 13

Etapp 13 omfattar två trafikplatser bestående av två efterspända broar, vilka sträcker sig över E45 och järnväg med tillhörande av- och påfartsramper, längs den nya vägsträckningen. Ordersumman uppgår till 214 MSEK.

Byggnationen sker i en trafikintensiv miljö eftersom såväl bil- som järnvägstrafiken passerar genom arbetsområdet. Området ät komplicerat ur stabilitetssynpunkt, flera skred har historiskt skett i Götaälvdalen.