Bild på en vattenmassa med riktning mot horisonten, men ingen landmassa i sikte.

Damm i Ransaren rustas upp

Vid extrema flöden ska vattennivån i reglermagasinet Ransaren i Ångermanälven kunna hållas på en säker nivå. Därför bygger NCC på uppdrag av Ångermanälvens Vattenregleringsföretag ny vattenväg med nytt utskov och en 500 meter lång kanal.

Dammen rustas upp

Den 60-åriga dammen i Ransaren är en av många dammar som byggdes under 1950-talet när vattenkraften byggdes ut. Nu behöver dammen rustas upp och få högre säkerhet för att motsvara de nationella riktlinjerna (RIDAS) om att säkra Sveriges dammar mot extremt höga vattenflöden som kan vid dammkollaps kan utgöra fara för människor och djur och orsaka allvarliga störningar i samhället.

I förebyggande syfte förser därför NCC dammen med en 17 meter bred vattenväg med två nya dammluckor, och en 500 meter lång utloppskanal. Den nya avbördningskapaciteten är 365 m3/s.

Säkras mot klimatförändringar

Dammen är i dag dimensionerad för ett sannolikt 1000 år flöde, men utifrån förutspådda klimatförändringar med mer regn och därmed högre maximala vattenflöden, är det nya dimensioneringsreglerna för de högst riskklassade dammarna nu satt till ett sannolikt 10000 års flöde.

Detta gör NCC genom att bygga två nya utskov i dammen. Från det leds vattnet i den 500 meter långa kanalen som schaktas i jord och berg. Kanalen är på vissa ställen 28 meter djup och 20 meter bred i botten vilket tillsammans med närheten till vatten och höga grundvattentryck gör schakten mycket komplicerad.

Uppströms förstärks dammen med bättre erosionsskydd. Stenblock läggs ut på dammens slänt för att stå emot vågor och is. Nedströms förstärks dammen med en stödbank av bergkross.

Kräver god planering

En mycket viktig faktor för genomförandet är en god planering av ingående aktiviteter i förhållande till de vattenflöden som är byggtiden. Vatten i de mängder som kommer under till exempel vårflodens toppar måste alltid kunna hanteras. NCC har genom deltagande av specialistenheten NCC Tung Industri starkt bidragit till att nu planerad genomförandeplan är optimal och borgar för en säker arbetsplats.

Partnering

Detta har bland annat varit möjligt genom det öppna samarbetet med Ångermanälvens Vattenregleringsföretag som säkrats genom att arbetet utförs i samarbetsformen Partnering.

Ångermanälvens Vattenregleringsföretags order är värd 92 MSEK.
Som mest sysselsätts omkring 15 NCC-anställda och ett tiotal underentreprenörer. NCC:s arbeten beräknas vara klart i augusti 2016.